KARAKTERLOTTERIET

Lederrollen er under press

I fremtiden kan vi få ledere som er lite egnet til å utvikle norske bedrifter. Det mener nestleder i Lederne, Liv Spjeld By, kan bli konsekvensen av utviklingen hun nå ser i det norske næringslivet.

Tekst
Maria Egeland
Foto
Jeton Kacaniku

Hun mener vi ser en utvikling mot en byråkratisering av ledelse og økende innføring av HR-systemer som skal kontrollere de ansatte.

– Undersøkelser viser at lederrollen og samarbeidsforankringen på norske arbeidsplasser er under sterkt press. Dette ses tydelig i sammenheng med at stadig flere bedrifter innfører såkalt hard HR. Den norske modellen, hvor samarbeid er den viktigste bærebjelken, står i grell kontrast til en utvikling mot ledelse basert på målstyring og kontroll, sier Spjeld By.

Den norske modellen preges av samarbeid og gjensidig balanse mellom eier og arbeidstaker, der direkte medvirkning og medbestemmelse er sentrale faktorer. Dette er lov- og avtalefestet, for å sikre norske arbeidstakere innflytelse. Grunntanken er at dette forbedrer organisasjonens samlede måloppnåelse.

– Dette er en modell vi har hatt i Norge i mange tiår, og som har bidratt til å skape alle de verdiene vi lever av i dag. Historisk har vi sett gjentatte ganger at ledelse basert på medbestemmelse påvirker både konkurransekraft, omstilling og utvikling positivt. Samarbeid gir fleksibilitet til å utøve god ledelse i hele organisasjonen, sier Spjeld By.

liv1

Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.

Utbredt misoppfattelse

Hun mener det er en utbredt misoppfattelse at hard HR og såkalt «performance management » gir bedre organiserte og mer effektive virksomheter.

– Det er snarere tvert imot. Våre undersøkelser viser tydelig at når innflytelse og medbestemmelse reduseres, påvirker dette bedrifters kreativitet og produktivitet negativt. Det ser faktisk ut til å ha en direkte kontraproduktiv effekt, sier Spjeld By.

 

Våre undersøkelser viser tydelig at når innflytelse og medbestemmelse reduseres, påvirker dette bedrifters kreativitet og produktivitet negativt.

Liv Spjeld By

 

Ensidig utdannelse av ledere

De autoritære HR-systemene, som ofte kommer fra USA, truer viktige prinsipper i den norske modellen. Men Spjeld By påpeker at også norske utdanningsinstitusjoner bør ta sitt ansvar.

– De siste 15 årene har vi hatt en litt for ensidig pedagogisk fremtoning i utdannelsen av ledere. Slike strukturer vil vi se igjen i norske bedrifter. Dette er en utfordring for grunnopplæringen av morgendagens ledere. Vi må jobbe på flere fronter for å stoppe utviklingen der ansattes innflytelse stadig reduseres, forteller Spjeld By.

Viktig konkurransefortrinn

I Norsk Ledelsesbarometer 2015 oppgir Ledernes medlemmer at de synes lederrollen har endret seg mye i løpet av det siste tiåret. Et stort flertall oppgir at de bruker mye eller svært mye tid på å utføre og dokumentere pålagte oppgaver. Kun fem prosent sier de bruker mye tid på å planlegge og sette mål for seg selv.

– Ledere med personalansvar føler at ledelse har blitt byråkratisert, og mener det nå er større vekt på å måle og kontrollere ansattes holdninger og adferd. Å ikke få jobbe med egne mål er hemmende og begrenser kreativiteten. Hvis denne utviklingen får fortsette kan den ytterste konsekvensen bli at det vil være en spesiell type mennesker som ønsker å være ledere. Nå står vi overfor en av de største omstillingene innen økonomi og arbeidsliv på flere tiår, og det vil være et skrikende behov for veldig mange ulike ledertyper i norske bedrifter. Samtidig trenger vi samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn mer enn noen gang, sier Spjeld By.

 

Publisert i Ledelse