Dette kan du kreve av ferie og feriepenger

Sommeren nærmer seg, og som vanlig gleder vi oss til ferie og en velfortjent pause fra en hektisk hverdag. Men hvordan var nå dette med feriedager og feriepenger?

Hvor mye ferie har du krav på?

Ferieloven gir rett til minst 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes alle hverdager inkludert lørdager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Loven gir altså rett til fire uker og én dag ferie i hvert kalenderår. Mange har en avtale- eller tariffestet rett på en femte ferieuke. Du som fyller 60 år i løpet av ferieåret har i tillegg et lovfestet krav på en uke ekstra ferie.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du avvikler full ferie. Hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, kan ferie ikke pålegges. Dette kan være tilfellet for deg som har vært arbeidsledig eller bare jobbet deler av det foregående året.

Dersom du ikke får avviklet all ferien du har krav på etter loven, kan det inngås avtale om å overføre inntil 12 virkedager ferie til neste år. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Det er kun dersom du slutter i jobben, og du ikke har avviklet all ferie når arbeidsforholdet avsluttes, at du kan kreve å få lønn for ikke avviklet ferie utbetalt.

Kan du selv bestemme når du vil ha ferie?

Din arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg eller din tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Blir dere ikke enige, er det arbeidsgiver som bestemmer. Du kan likevel kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.

Du som er 60 bestemmer selv når du tar den ekstra ferieuken, med mindre tariffavtale sier noe annet. Arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.

Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

Dersom du blir 100 prosent arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere samme år. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på jobb.

Hvis du blir syk før ferien starter, kan du også kreve at ferien utsettes. Kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien og dokumenteres med legeerklæring.

Kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestid?

Arbeidsgiver kan ikke kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden uten ditt samtykke. Det gjøres unntak fra dette hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Arbeidstaker kan i utgangspunktet heller ikke kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden. Dette gjelder ikke hvis det ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innenfor ferieåret.

Når skal feriepengene utbetales?

Feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før ferien avvikles. Det er imidlertid vanlig at feriepengene utbetales i stedet for ordinær lønn i mai eller juni, samtidig som lønnen for forventet ferie trekkes. Du får da vanlig lønn når ferien avvikles dersom du tar ferie på et annet tidspunkt.

Feriepenger skal brukes til ferie – ikke til å for eksempel dekke uforutsette utgifter, og du har derfor ikke krav på å få utbetalt feriepenger utenom ferier.

Publisert i Trygt arbeidsliv