Balanse: Kvinne med rød ytterjakke omfavner et tre i skogen.
NY FORSKNING OM LEDERE

Vær venn med deg selv

En fersk, svensk studie viser at ledelse ikke er noen dans på roser. Raske endringer, stor kompleksitet og en voldsom teknisk utvikling skaper usikkerhet. Å lytte til egne behov, og skape balanse mellom jobb og fritid er noe av det som hjelper.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix

Ledere som evner å vise selvmedfølelse har bedre forutsetninger for å orke å stå i lederjobben over tid. Når jobben medfører mye stress og urimelige krav, kan det være avgjørende at du er snill med deg selv og skaper en balanse i livet. Alle trenger fritid. Og kanskje kan jobben organiseres annerledes? Mange opplever for eksempel at det ikke er rom for å være den lederen de ønsker å være. Administrative oppgaver spiser opp tiden.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om alle fordelene vi tilbyr!

Beskyttelse

Det gjelder altså å trene opp egen evne til selvmedfølelse, fordi det beskytter, og sørger for at du kan leve godt med lederjobben.

-Det innebærer at man er snill mot seg selv, og ikke dømmer seg selv så hardt, uttalte Christin Mellner, doktor i arbeidspsykologi ved Stockholms universitet, da resultatene av forskningsprosjektet ble presentert nylig. Sammen med kollegene Susanna Toivanen og Gunnar Aronsson har hun intervjuet 22 ledere, like mange menn som kvinne. I tillegg har 1657 ledere svarte på en nettundersøkelse. De representerte tre ulike forbund, og kom fra både privat og offentlig sektor.

Den svenske studien viser også at det er en fordel å kunne se det å mislykkes som en del av livet, og skjønne at heller ikke andre ledere er perfekte. Men forskerne understreker at selvmedfølelse ikke må forveksles med ettergivenhet. Ikke overraskende viser studien også at det er en styrke å ha et stabilt og godt privatliv.

 

Man må kunne se seg selv i speilet. Å stå for eget lederskap, er viktig.

Christin Mellner

 

Åpenhet og mening

Også flere andre faktorer spiller inn når ledere orker å stå i utfordringene jobben medfører over tid:

-Man må kunne se seg selv i speilet. Å stå for eget lederskap, er viktig. Dessuten har forholdet til nærmeste leder mye å si. Det må være rom for ærlighet, og aksept i organisasjonen for å gjør feil, slik at man lærer og utvikler seg, sier Mellner.

Opplevelse av mening har også betydning for et levedyktig lederskap, at anstrengelsene har verdi i en større sammenheng. Lederne i studien peker også på betydningen av nettverk i lederjobben, og mange mener at det ofte stilles urimelige krav til ledere i dag.

 

Balanse

Noe som også sliter på ledere er mangel på balanse – både mellom krav og ressurser, og mellom ulike oppgaver. Mange lar seg stresse av at det er ubalanse mellom tiden som går med til kjerneoppgavene, og tiden de må bruke på administrativt arbeid.

Andre utfordringer som påvirker utholdenheten til en leder er å ha personalansvar for mer en 20 personer, utydelige mål, for mange mål og det å skulle være en buffer mellom hardt arbeidende medarbeidere og den høyere ledelsen.

Det gjelder å være trygg nok på seg selv til å skape balanse i livet, og til å ta tak i utfordringene sammen med nærmeste leder. Er det ikke rom for å gjøre jobben slik du mener er riktig, skal du da bli i stillingen? Den avgjørelsen er det ditt ansvar å ta.

Kilde: suntarbetsliv.se

Publisert i Ledelse
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år