Lønnsplikt og dagpenger ved permittering og arbeidsledighet

Hvilken rett har du til dagpenger under permittering og arbeidsledighet? Lederne gir deg informasjonen du trenger.

Foto
iStock
Sist oppdatert

Arbeidsgivers lønnsplikt og dagpenger fra NAV

Utbruddet av koronaviruset har store og akutte konsekvenser for arbeidslivet i Norge. Mange virksomheter er pålagt å holde stengt, og ringvirkningene av tiltak for å begrense smitte er betydelige. Dette har resultert i et svært høyt antall permitteringer i en rekke næringer.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har Stortinget vedtatt midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse ble sanksjonert av kongen i Statsråd fredag 20. mars, og trådte i kraft umiddelbart.

 

En oversikt – Hva har arbeidstaker krav på etter de nye reglene?

De nye reglene innebærer at permitterte arbeidstakere som hovedregel har krav på følgende:

  • Etter permitteringsvarsel, men før permitteringen er iverksatt: full lønn fra arbeidsgiver
  • Etter iverksettelsen av permitteringen:
    • Full lønn fra arbeidsgiver i to dager (arbeidsgiverperioden)
    • Full lønn inntil 6G fra staten  i 18 kalenderdager med unntak av lørdag og søndag
    • Dagpenger etter disse 20 dagene: gir 80 prosent av lønn opp til 3G og 62,4 prosent mellom 3G og 6G (ca. 600.000) – forutsatt minimum 40 prosent permittering

Varslingsperioden – full lønn som normalt

I varslingsperioden, fra permitteringsvarsel sendes ut til permitteringen iverksettes, som hovedregel 14 kalenderdager (unntaksvis 2 dager), skal arbeidsgiver utbetale lønn som normalt. Reglene om varsling følger av Hovedavtalen, og er upåvirket av de nye lovendringene.

 

Første 20 dager – lønnskompensasjon

Arbeidstakere som er permittert har tidligere fått utbetalt full lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 arbeidsdager, for så å få utbetalt dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra NAV, etter en ventetid på 3 dager.

De ny reglene innebærer at arbeidstaker vil få lønn de første 20 dagene vedkommende er permittert. Fra og med 20.mars skal arbeidsgiver betale lønn de første 2 dagene, mens staten betaler de neste 18 dagene inntil 6 G.

Arbeidsgiverperioden – full lønn fra arbeidsgiver i 2 dager

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) har blitt redusert fra 15 til 2 arbeidsdager. Arbeidsgiver skal nå utbetale full lønn, uten begrensning til 6 G, de 2 første arbeidsdagene etter at varslingsfristen er ute og permitteringen starter.

Med «arbeidsdag» menes dager hvor arbeidstaker skulle ha arbeidet og mottatt lønn, og omfatter ikke dager med arbeidsfri, f.eks. helligdager, dager som er fridager i arbeidstidsordningen, avspaseringsdager o.l.

Ved delvis permittering må graderingen «legges sammen» slik at de samlet fyller antallet arbeidsdager i arbeidsgiverperioden. Dette betyr at arbeidsgiverperioden blir 2 dager for 100 prosent permitterte, og 4 dager for 50 prosent permitterte etter de nye reglene.

Endringene i arbeidsgiverperioden vil også gjelde for permitteringer som allerede var iverksatt ved ikrafttredelsen av de nye reglene 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede hadde betalt 2 eller flere dager med lønnsplikt 20. mars, slipper ytterligere lønnspliktdager.

 

Full lønn fra NAV (inntil 6G) i 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag

Hvordan stønaden i de 18 neste dagene skal beregnes, er nærmere regulert i en midlertidig forskrift av 8.april 2020.

Staten skal utbetale lønnskompensasjon med en dagsats i 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt fri noen av disse dagene.

Kompensasjonen gis altså for 5 dager per uke, og ikke for arbeidsdager. Stønadsperioden utvides således ikke ved delvis permittering slik som permitteringslønn fra arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon fra staten utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Det er ikke et vilkår for stønad at den permitterte fyller vilkårene for dagpenger. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, som studenter eller arbeidstakere over 67 år, vil ha rett på denne lønnskompensasjonen.

Stønaden beregnes som hovedregel på bakgrunn av gjennomsnittlig lønn fra arbeidsgiveren de siste tre månedene, slik denne er innberettet i A-ordningen. Inntekt over 6 G regnes ikke med.

Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen.

For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad, men også her kommer lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver til fradrag hvis disse er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier.

Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

Søknad og utbetaling

Det jobbes nå med en løsning som innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.

Ordningen for lønnskompensasjon er forsinket, men er ventet å være klar i midten av juni. Informasjonen på nav.no oppdateres fortløpende.

Forskuttering

Myndighetene har tidligere oppfordret alle virksomheter som har mulighet til å forskuttere permitteringslønn i de 18 arbeidsdagene som skal dekkes av staten, oppad begrenset til 6 G. Hele beløpet vil bli refundert av NAV. Denne refusjonsmuligheten vil imidlertid opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20.april.

 

Ventedager opphevet

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, har blitt opphevet. Dermed slipper de som blir permittert å gå 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

 

Dagpenger – 26 uker

Etter 20 dager med full lønn, har arbeidstaker som er minimum 40 prosent permittert og som oppfyller de alminnelige vilkårene for å få dagpenger, krav på dagpenger fra NAV. Arbeidstaker som blir permittert bør registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger så snart permitteringsvarsel er mottatt.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

Les mer om dagpenger ved permittering på grunn av koronaviruset på NAV sine nettsider.

Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan i forskrift gi adgang til å forlenge perioden permitterte har rett til dagpenger.

Slik forskrift ble gitt 27. mars. Arbeidstakere som var permittert allerede før koronakrisen, og som er i ferd med å gå ut maksperioden for dagpenger (26 uker), får utvidet dagpengeperioden ut juni måned 2020.

Se her om utvidet dagpengeperiode.

Krav til redusert arbeidstid – endres fra minimum 50 til 40 prosent

En permittering kan være hel eller delvis. Permitteringsgraden (størrelsen på arbeidstidsreduksjonen) kan påvirke om arbeidstaker vil ha rett til dagpenger.

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Regjeringen har i denne forbindelse uttalt at ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer», blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Reduksjonen i arbeidstid relaterer seg til den stillingsprosent arbeidstaker er ansatt i. Det kreves ikke at vedkommende er permittert i 40 prosent sett i forhold til full stilling.

 

Beregning av dagpengene

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært arbeidsledige har blitt oppjustert, og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Endringen trådte i kraft 20. mars.

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

 

Søknad om dagpenger

Arbeidstaker bør søke om dagpenger fra NAV så snart som mulig. Søknad kan sendes inn samme dag som varsel om permittering mottas. Dagpenger kan mottas tidligst fra dagen arbeidstaker både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Søknad om dagpenger skjer fortrinnsvis digitalt. Ved søknad om dagpenger, vil søker få beskjed om hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon som er nødvendig. Arbeidsavtale og permitteringsvarsel fra arbeidsgiver (som inneholder de opplysningene som NAV krever) vil ofte være tilstrekkelig.

Mange virksomheter formulerer permitteringsvarselet slik at det kan brukes både som bevis for permittering og dokumentasjon på arbeidsavtale overfor NAV.

Dokumentasjon kan ettersendes inntil 14 dager etter at søknaden er sendt.

Se nærmere: «Er du permittert på grunn av koronaviruset?»

 

Forskudd på dagpenger fra NAV

Regjeringen har 27. mars vedtatt at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet som NAV skal kunne betale ut er omtrent 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger, og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet er tilgjengelig på nav.no. Ordningen med forskuddsutbetaling vil i første omgang gjelde i en måned.

Rett til dagpenger ved permittering i påsken/helligdager?

Helligdager og høytidsdager inngår i den totale permitteringslengden. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jule- og påskehøytiden, men NAV kan gi dispensasjon fra denne særregelen.

Ved midlertidig forskrift 20. mars 2020, i kraft samme dag, ble denne bestemmelsen opphevet slik at det nå er dagpengerettigheter som normalt selv om det er høytid, uten behov for dispensasjonssøknad fra arbeidsgiver. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

 

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne