RELASJONSLEDELSE

Stress påvirker relasjonen til medarbeiderne dine

Det er en tydelig sammenheng mellom høyt stressnivå og evnen til å skape og bevare relasjoner på arbeidsplassen, ifølge en ny studie.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Sist oppdatert

Det er en kjent sak at ledere er særlig utsatt for høyt arbeidspress og stress. Nå slår en studie fra OsloMet fast at det ikke bare er lederen selv som blir skadelidende av dette. Også relasjonen mellom lederen og den enkelte medarbeider påvirkes.

Ifølge Karoline Kopperud, en av forskerne bak studien, har lederen lite tid til å skape et godt forhold til de ansatte når det er mye å håndtere på én gang.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer og meld deg inn her!

Overbelastning i jobben virker negativt på lederen og kan ha en direkte effekt på relasjonen til den enkelte ansatte. Ledere som til stadighet stresser over alt som skulle vært gjort sliter med å være tilstedeværende, og vil dermed heller ikke evne å etablere et godt forhold til medarbeiderne sine.

Dette kan blant annet vise seg i samtaler mellom lederen og en ansatt. Spinner lederens hode rundt gjøremål og andre ting som ikke hører hjemme i samtalen, vil den ansatte oppleve å ikke bli sett og hørt.

– Tidligere studier har vist at lederes stressopplevelser i verste fall kan føre til utagerende oppførsel og destruktiv ledelse, som for eksempel mobbing, sier Kopperud til OsloMet.

Les også: Hvilken relasjon har du egentlig til kollegene dine?

Stressmestring viktig for relasjonen

Som leder er du en rollemodell, også når det kommer til stressmestring. Håndterer du stress tydelig dårlig ovenfor de ansatte, er du ikke bare en dårlig rollemodell, du bidrar også til å skape utrygghet. Det gir grobunn for et negativt arbeidsmiljø.

Ifølge forskerne bak studien er høy grad av psykologisk fleksibilitet løsningen. Psykologisk fleksibilitet vil si at man evner å være til stede i situasjonen, samtidig som man endrer eller opprettholder atferden i tråd med sine valgte verdier.

Ifølge forskerne kan alle trene seg opp til dette. Kopperud forklarer at det handler om å akseptere og gi slipp på utfordrende tanker og følelser, og heller konsentrere seg om det som skjer her og nå. Hun anbefaler stressmestringsteknikker slik som mindfulness.

– Studien viser at stressmestring i form av trening i psykologisk fleksibilitet bør være en del av lederutviklingen, sier Kopperud til OsloMet.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Fire tips for å bedre relasjonen

Legg til rette for tilbakemeldingskultur. Lytt til tilbakemeldingene du får av medarbeiderne dine, både ros og kritikk. Husk at det kommer mye verdifullt ut av samtaler med de ansatte, kanskje spesielt om hvordan du virker inn på dem.

Legg opp en god plan. For å ikke miste hodet og ha overskudd til annet enn en lang gjøremålsliste, er planlegging avgjørende. Er planen for dagen for tett, blir du fort stresset om noen trenger en prat.

Tydelige forventningsavklaringer. Vær tydelig på hva oppgaven er og på hvilket nivå du ønsker at den løses. La det være opp til hver enkelt å finne måten å gjøre det på. Da reduserer du effektivt faren for nye runder, og du slipper å bli stresset over tidsbruken.

Sørg for at du kommuniserer klart. Utydelig kommunikasjon kan resultere i irritasjon, ineffektivitet og stress. Derfor bør du forsikre deg om at du blir oppfattet riktig. Ha tilstrekkelig oversikt også for din egen del, slik at en skriftlig brief kan gis i én omgang, uten at det er behov for flere småbriefer i etterkant.

Kilder: OsloMet, ledernytt.no og chef.se.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Karriere, Ukens sak
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 180 kr/mnd.
Du kan reservere deg mot «Ledernepakken» når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Info om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister kommer her om ikke lenge.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettigetmed inntil 3850 kr/år.