7 kjappe til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Han er statsråden som ble toppsjef for Norsk Olje og Gass. Som øverste leder i en bransje som står overfor ulike utfordringer, slår han hardt tilbake mot dem som mener at oljeeventyret er på hell.

Tekst
Maria Egeland
Foto
Bård Gudim
Dato

1. Hvordan opplever du situasjonen i den norske olje- og gassnæringen?

Etter år med sterk vekst i investeringer og kostnader, og fall i oljeprisen er det bred enighet om at industrien må justere sine kostnader. Men uansett måtte det ha funnet sted en normalisering av industrien. Dette fører også til et bortfall av arbeidsplasser og vi må ha forståelse for at de som rammes føler dette som dramatisk.

2. Hva er næringens største utfordring i dag, slik du ser det?

Vår største utfordring i dag er å sikre langsiktig konkurransekraft. Vi må drive både lønnsomt og sikkert for å kunne levere den energien som etterspørres, bidra til velferdsstaten og trygge sysselsettingen. Dernest er det viktig å skape en realistisk forståelse for at vi faktisk trenger denne industrien. Olje og gass vil fortsatt være nødvendig, i økende grad i kombinasjon med nye energikilder.

3. Hva mener du er din viktigste rolle som leder for Norsk Olje og gass?

Å få frem hvor viktig olje- og gassproduksjonen er for det norske samfunn. Olje- og gassnæringen står for 1/5 av den samlede verdiskapingen i landet.

4. Hva er den største utfordringen ved å være leder i en konjunkturavhengig bransje?

  1. Konjunkturene kan vi nok gjøre lite med. Noe av det aller viktigste blir derfor å holde seg orientert. Det betyr at vi må forstå og håndtere usikkerhet og risiko. Verden endrer seg raskere og vi må evne å tilpasse oss den virkelighet som omgir oss. Vi må vise handlekraft.

5. Hvordan kan man som øverste leder motivere ansatte i bransjen til å «stå i stormen» i nedgangstider?

Ved å fortelle alle som jobber i næringen at dette er en næring hvor oppgangs- og nedgangstider avløser hverandre. Og ved å øke bevisstheten om verden trenger energi. Store deler av verden har ikke tilgang på elektrisk energi. Deres velferd krever at de får tilgang til energi. Vi kan bidra til det. Dernest er norsk gass viktig som en del av løsningen på klimautfordringen. EU kommer ikke til å nå sine klimamål uten norsk gass. Så har vi store uutnyttede muligheter. Bare i Barentshavet antar myndighetene at det finnes ressurser som til-svarer omkring 1 million kroner per nordmann. Ved å finne og utvikle disse ressursene kan vår næring bidra til at befolkningen i Norge får en bedre helsetjeneste, enda bedre utdanningstilbud og enda bedre kulturtilbud, slik vi i dag styrker grunnlaget for at Norge regnes som verdens beste land å bo i.

6. Du har selv jobbet innen svært ulike områder politisk. Vil du karakterisere deg selv som over gjennomsnittet endringsvillig?

Ja. Vi er hele tiden i endring. Det viktige er å bruke anledningene til å skape ny fremgang. 

7. Hva er din oppfordring til ledere ute i oljeselskapene?

Å ta tak i mulighetene – med stolthet si at olje- og gassnæringen er fremtidsrettet for Norge som et av verdens fremste velferdssamfunn.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Publisert i Ledertips