Sykefravær og karantene

Hva er de nye reglene for koronarelatert sykefravær? Og har man krav på sykepenger om man sitter i karantene?

Foto
iStock
Dato

Hva er de nye reglene for koronarelatert sykefravær?

På bakgrunn av den pågående pandemien, er det vedtatt nye midlertidige regler for koronarelatert sykefravær. Endringene gjelder fra 16. mars.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av koronavirus, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykefravær er redusert fra 16 dager til tre dager. Arbeidsgiver plikter imidlertid å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV.

Frilansere eller selvstendig næringsdrivende vil også ha krav på sykepenger fra NAV ved koronarelatert sykefravær fra dag fire i stedet for dag 17.

De nye reglene medfører at NAV har fått hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring for å akseptere sykmelding. I praksis så betyr dette at arbeidsgiver kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager og få refundert sykepengene av NAV senere.

Sykepenger for arbeidstakere og frilansere utgjør fortsatt 100 prosent lønn (begrenset til 6G), og 80 prosent for næringsdrivende. Det gjøres ingen endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.

Har arbeidstaker krav på sykepenger ved koronarelatert sykdom og karantene?

Arbeidstaker kan ha rett på sykepenger dersom vedkommende må være borte fra arbeidet på grunn av koronasmitte eller ved mistanke om smitte/sykdom.

Dette betyr at arbeidstaker som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene kan ha rett til sykepenger. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom vilkårene for dette ellers er oppfylt.

Dersom arbeidstaker kan arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, f.eks. gjennom hjemmekontor eller andre løsninger, vil arbeidstakeren ikke ha rett til sykepenger.

Arbeidstakere som er i gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at det ikke er mulig å utføre arbeid.

Krav om sykepenger på grunn av lovpålagt karantene bør ifølge NAV som hovedregel dokumenteres med egenmelding fra arbeidstakeren, ettersom avgjørelse om karantene tas uavhengig av lege.

Se mer informasjon om sykemelding på:

Sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset (nav.no)

Se mer om karanteneregler på:

Karantene og isolasjon (helsenorge.no)

Hva om arbeidstaker har fått påvist koronavirus og oppholder seg utenfor Norge?

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger, og bør kontakte fastlegen for dokumentasjon og eventuelt sykmelding.

Det er mulig å beholde sykepengene i EU/EØS, men blir arbeidstaker syk eller satt i karantene utenfor EU/EØS, må vedkommende sende inn søknad om å beholde sykepenger under utenlandsoppholdet.

Arbeidstaker kan få forlenget perioden med sykepenger i utlandet når koronaviruset er årsaken til at vedkommende ikke kan reise hjem til Norge. Det gjelder også hvis arbeidstaker er i et land utenfor EØS.

Kan sykemeldte arbeidstakere bli permittert?

Arbeidstaker kan permitteres selv om vedkommende er sykmeldt.

Dersom arbeidstaker blir sykmeldt før permitteringsvarsel er gitt, har vedkommende krav på fulle sykepengerettigheter.

Hvis arbeidstaker blir syk i varslingsperioden før permitteringen er iverksatt, skal vedkommende motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver vil opphøre når permitteringen blir iverksatt. Etter dette skal sykepenger betales fra NAV.

Hva hvis arbeidstaker blir sykmeldt under permittering?

Hvis arbeidstaker er permittert og blir syk, skal folketrygden betale sykepenger. Sykepengene vil da beregnes etter en dagpengesats, og utbetalingen vil da bli lavere enn om arbeidstaker var i jobb da vedkommende ble syk.

 

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne