Koronavirus: Rettigheter ved permittering og karantene

Dato

Artikkelen oppdateres fortløpende.

Permittering

Kan bedriften bruke permittering som følge av koronaviruset?

Koronaviruset kan medføre driftsforstyrrelser som gjør at arbeidstakerne ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte. Dette kan gi grunnlag for permittering. Det må imidlertid alltid foretas en konkret vurdering. Reglene for fremgangsmåte må følges og saken må drøftes med de tillitsvalgte.

Eksempler på tilfeller som kan medføre permittering:

  • Bedriften får ikke levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes.
  • Bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller prosjekter og leveringer utsettes i tid eller kanselleres.

Koronasmitte eller karantene på grunn av mistanke om koronasmitte gir ikke i seg selv grunnlag for permittering. Dette kan gi grunnlag for sykmelding og sykepenger, men ikke permittering med rett til dagpenger under arbeidsledighet.

Dersom arbeidsgiver velger å ta ansatte ut av arbeid uten at det foreligger grunnlag for sykmelding eller permittering, må de utbetale lønn på vanlig måte.

Dersom nøkkelpersoner eller mange ansatte blir syke eller satt i karantene, kan dette medføre at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte.
I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering helt eller delvis av de øvrige ansatte. Bedriften må imidlertid vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidstakerne.

Varsel om permittering

Før varsel om permittering gis, skal arbeidsgiver konferere med de tillitsvalgte. Den enkelte arbeidstaker skal gis et skriftlig varsel, med mindre de lokale parter (arbeidsgiver og de tillitsvalgte) blir enige om noe annet.

Permittering skal som hovedregel gis med 14 dagers varsel før arbeidstaker må fratre. I unntakstilfeller kan arbeidsgiver ha anledning til å permittere med to dagers varsel. Dette gjelder imidlertid kun ved såkalte uforutsette hendelser.

Koronaviruset har spredd seg over flere uker, og hovedregelen om 14 dagers varslingsfrist må som utgangspunkt gjelde for virussituasjonen.

En rekke virksomheter har imidlertid kommet i en ekstraordinær og uforutsett situasjon der driften må innstilles helt eller delvis som følge av de omfattende tiltakene fra myndighetenes side. Dette tilsier at unntaksregelen om permittering med frist på to dager vil kunne komme til anvendelse. Det må i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av hvilken frist som er riktig ut fra den faktiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.

Du som arbeidstaker må forholde deg til arbeidsgivers varsel med hensyn til når permitteringen iverksettes, uavhengig av hvilken frist som settes. Arbeidstakerne har såkalt resignasjonsplikt, og det betyr at arbeidsgivers beslutning må følges selv om det er uenighet om dette. Arbeidstakerne må eventuelt forfølge saken i etterkant, enten gjennom tillitsvalgte eller ved at hver enkelt fremmer lønnskrav.

Koronaviruset gir ikke adgang til betinget permittering (med forbehold om at en bestemt situasjon skal inntre).

Vi gjør oppmerksom på at lovendringene som er foreslått vedrørende lønnsplikt m.m. ikke endrer på disse varslingsreglene, som følger av hovedavtalen.

Arbeidsgivers lønnsplikt og dagpenger fra NAV

I varslingsperioden, altså før permitteringen iverksettes (se ovenfor), skal arbeidsgiver utbetale lønn som normalt (14 eller 2 dager).

Arbeidsgiver har deretter en lønnsplikt de første 15 dagene etter at permitteringen er iverksatt. Etter dette har arbeidstaker krav på dagpenger fra NAV i 26 uker, forutsatt at de alminnelige vilkårene er oppfylt. Se:

Se imidlertid forslag til lovendringer nedenfor.

Regjeringen la 13. mars 2020 frem forslag til endringer i permitteringsreglene. Partiene på Stortinget har 16. mars 2020 supplert regjeringens forslag.

Vær oppmerksom på at lovendringene skal endelig vedtas av Stortinget (annen gangs behandling torsdag 20. mars 2020) og signeres hos Kongen i statsråd før de trer i kraft. Det er varslet at de nye reglene vil få tilbakevirkende kraft.

Endringene foreslås som midlertidige tiltak, og vil gjelde frem til 31. oktober 2020. Dersom den videre utviklingen tilsier det, vil regjeringen vurdere om tiltakene skal forlenges utover dette.

Forslaget er som følger:

Lønnspliktperioden – full lønn i 20 dager (inntil 6 G)
Arbeidstakerne sikres full lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt. Denne lønnspliktperioden deles mellom arbeidsgiver og staten. Arbeidsgiver betaler full lønn i to dager. Staten betaler deretter full lønn i 18 dager, men oppad begrenset til 6G (kr 599 148). Etter disse 20 dagene vil arbeidstaker gå over på dagpenger (se nedenfor).

Endringen vil også bli gjort gjeldende for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelse av endringsloven.

Dette betyr at arbeidsgiverperioden «fryses» på det antall dager som er avviklet når loven trer i kraft, og som utgjør minst to dager, f.eks. hvis det alt er avviklet arbeidsgiverperiode på seks dager, vil arbeidsgiverperioden anses som avsluttet.

Ventedager
Ventedagene (3 dager) mellom lønnspliktperioden og dagpengeutbetaling/permitteringsperioden fjernes.

Permitteringsperioden – dagpenger – 26 uker
Dagpengene blir noe forbedret, slik at de sikrer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G (kr 299.574) og deretter 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G (kr 599.148) etter dag 20 i permitteringstiden.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlingelønnen.

I tillegg har regjeringen tidligere foreslått å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering.

Krav på lønn under pålagt hjemmekarantene?

NAV har vurdert regelverket for sykepenger særskilt i situasjoner knyttet til virusutbruddet. Se:

Ansatte som er i gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at vedkommende ikke kan arbeide.

Kan arbeidstaker arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstaker kan utføre arbeidet under karantene, typisk ved hjemmekontor, innebærer karantene i seg selv ikke at arbeidstaker er forhindret fra å jobbe.

NAV har 13. mars 2020 lagt til grunn at krav på sykepenger som hovedregel kan dokumenteres ved egenmelding. Det forutsetter slik vi forstår det at avgjørelse om pålagt karantene skyldes myndighetenes fastlagte kriterier for karantene, eksempelvis at alle som har hatt utenlandsopphold utenfor Norden skal ha 14 dagers karantene. Det er således den enkelte arbeidstaker som må vurdere om vilkårene for pålagt karantene er oppfylt.

Dersom det er arbeidsgiver som bestemmer at du skal ha hjemmekarantene, uten at det foreligger en sykmelding eller grunnlag for pålagt karantene av myndighetene, må arbeidsgiver betale lønn.

Krav på fri / velferdspermisjon for å passe barn ved stengt skole / barnehage?

Alle skoler og barnehager er stengt. Det er nå avklart at foreldre som må være hjemme for å passe egne barn, har krav på omsorgspenger. Er du hjemme med barn under 12 år, har du i utgangspunktet krav på 10 «omsorgsdager» per kalenderår, og det dobbelte hvis du er alene om omsorgen. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Normalt utbetales omsorgspenger direkte fra arbeidsgiver.

I krisepakken som ble fremlagt på Stortinget 16. mars 2020, er det foreslått at arbeidsgiver skal betale omsorgspenger i tre dager, før staten overtar. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager for hver av foreldrene.

Mer informasjon kan du finne på NAV sine nettsider:

Hvilke regler gjelder ved sykmelding knyttet til virusutbruddet?

NAV har åpnet for at man kan sykmeldes også per telefon, og risiko for at man er smittet vil da være tilstrekkelig.

Mer om sykmelding og ulike situasjoner som kan oppstå:

Arbeids- og sosialdepartementet har 13. mars 2020 fremmet et lovforslag om at kravet til legeattest i denne situasjonen skal fjernes. Før Stortinget har behandlet dette, anbefales du som arbeidstaker om å først ta kontakt med arbeidsgiver og be om å få benytte egenmelding.

I Stortinget 16. mars 2020 ble det også foreslått å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til tre dager for betaling av sykepenger knyttet til koronaepidemien.

De foreslåtte lovendringene skal som nevnt endelig vedtas av Stortinget (annengangsbehandling torsdag 20. mars) og signeres hos Kongen i statsråd før de trer i kraft.

Ledernes støtteordninger

Lederne har egne støtteordninger ved arbeidsledighet / permittering som du kan lese mer om her.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Uncategorized