Lønnsplikt og dagpenger ved permittering og arbeidsledighet

Hvilken rett har du til dagpenger under permittering og arbeidsledighet? Lederne gir deg informasjonen du trenger.

Foto
iStock
Dato

Utbruddet av koronaviruset har fått store konsekvenser for arbeidslivet i Norge. Ringvirkningene av tiltak for å begrense smitte er betydelige, og dette har resultert i et svært høyt antall permitteringer i en rekke næringer.

Siden de første (midlertidige) endringene i regelverket knyttet til permitteringer ble vedtatt i mars 2020, har disse blitt endret flere ganger. De siste endringene gjelder fra 1. september, og flere er varslet.

Her beskrives hva arbeidstakere som hovedregel har krav på ved permittering og arbeidsledighet.

 

Etter permitteringsvarsel (varslingsperioden) – full lønn som normalt

I varslingsperioden, fra permitteringsvarsel sendes ut til permitteringen iverksettes, som hovedregel 14 kalenderdager (unntaksvis 2 dager), skal arbeidsgiver utbetale lønn som normalt. Reglene om varsling følger av Hovedavtalen, og er upåvirket av de nye lovendringene.

 

Etter iverksettelse av permittering

Arbeidstakere som er permittert fikk før 20.mars 2020 utbetalt full lønn i en arbeidsgiverperiode (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) på 15 arbeidsdager, for så å få utbetalt dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra NAV, etter en ventetid på 3 dager.

Fra og med 20. mars ble det innført midlertidige regler som ga arbeidstaker krav på lønn de første 20 dagene vedkommende var permittert. Arbeidsgiver skulle da betale lønn de 2 første dagene, mens staten betalte de neste 18 dagene inntil 6 G.

For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020, er arbeidsgiverperioden økt til 10 dager. Ordningen med lønnskompensasjon fra staten oppheves fra samme tidspunkt.

 

Arbeidsgiverperioden – full lønn fra arbeidsgiver i 10 arbeidsdager (gjeldende fra 1. september 2020)

Arbeidsgiver skal altså utbetale full lønn, uten begrensning til 6 G, de 10 første arbeidsdagene etter at varslingsfristen er ute og permitteringen starter.

Med «arbeidsdag» menes dager hvor arbeidstaker skulle ha arbeidet og mottatt lønn, og omfatter ikke dager med arbeidsfri, f.eks. helligdager, dager som er fridager i arbeidstidsordningen, avspaseringsdager o.l.

Ved delvis permittering må graderingen «legges sammen» slik at de samlet fyller antallet arbeidsdager i arbeidsgiverperioden. Dette betyr at arbeidsgiverperioden blir 10 dager for 100 prosent permitterte, og 20 dager for 50 prosent permitterte etter de nye reglene.

 

Ventedager – opphevet

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, har blitt opphevet. Dermed slipper de som blir permittert å gå 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

 

Dagpenger

Etter 10 dager med full lønn fra arbeidsgiver, har arbeidstaker som er minimum 40 prosent permittert og som oppfyller de alminnelige vilkårene for å få dagpenger, krav på dagpenger fra NAV.

Arbeidstaker som blir permittert bør registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger så snart permitteringsvarsel er mottatt.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige.

Les mer om dagpenger ved permittering på NAV sine nettsider her

Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan i forskrift gi adgang til å forlenge perioden permitterte har rett til dagpenger.

Slik forskrift har blitt gitt, og arbeidstakere som hadde 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, har fått forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.

Regjeringen har varslet at permitteringsperioden, hvor permitterende arbeidsgiver har fritak fra lønnsplikt, utvides fra 26 uker til 52 uker fra 1. november 2020. Det legges til grunn at denne utvidelsen skal gjelde fram til 30. juni 2021.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Det innføres i tillegg en arbeidsgiverperiode II fra 1. januar 2021, hvor arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer i fem dager for de som har vært permittert i 30 uker eller mer.

Se også informasjon fra regjeringen om utvidelse av permitteringsperioden her

 

Krav til redusert arbeidstid – endres fra minimum 50 til 40 prosent

En permittering kan være hel eller delvis. Permitteringsgraden (størrelsen på arbeidstidsreduksjonen) kan påvirke om arbeidstaker vil ha rett til dagpenger.

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger har blitt endret fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Regjeringen har i denne forbindelse uttalt at ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer», blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Reduksjonen i arbeidstid relaterer seg til den stillingsprosent arbeidstaker er ansatt i. Det kreves ikke at vedkommende er permittert i 40 prosent sett i forhold til full stilling.

 

Beregning av dagpengene

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært arbeidsledige har blitt oppjustert, og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G (ca. kr 300 000) og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G (ca. kr 600 000). Endringen trådte i kraft 20. mars.

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

 

Søknad om dagpenger

Arbeidstaker bør søke om dagpenger fra NAV så snart som mulig. Søknad kan sendes inn samme dag som varsel om permittering mottas. Dagpenger kan mottas tidligst fra dagen arbeidstaker både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Søknad om dagpenger skjer fortrinnsvis digitalt. Ved søknad om dagpenger, vil søker få beskjed om hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon som er nødvendig. Arbeidsavtale og permitteringsvarsel fra arbeidsgiver (som inneholder de opplysningene som NAV krever) vil ofte være tilstrekkelig.

Mange virksomheter formulerer permitteringsvarselet slik at det kan brukes både som bevis for permittering og dokumentasjon på arbeidsavtale overfor NAV.

Dokumentasjon kan ettersendes inntil 14 dager etter at søknaden er sendt.

Se nærmere på NAV`s sider her.

 

Forskudd på dagpenger fra NAV

Regjeringen har vedtatt at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet som NAV skal kunne betale ut er omtrent 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger, og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet er tilgjengelig på nav.no.

 

Rett til dagpenger ved permittering i forbindelse med helligdager?

Helligdager og høytidsdager inngår i den totale permitteringslengden. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jule- og påskehøytiden, men NAV kan gi dispensasjon fra denne særregelen.

Ved midlertidig forskrift av 20. mars 2020 ble denne bestemmelsen opphevet slik at det nå er dagpengerettigheter som normalt selv om det er høytid, uten behov for dispensasjonssøknad fra arbeidsgiver. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

 

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne