BARNEHAGELEDERNE

Slik stokket Stokke om

Barnehageledelsen i Stokke kommune har utviklet en nyskapende teamstruktur for ledelse i barnehagene.

Tekst
Lise Tønsberg
Foto
Max Emanuelson
Dato

Stokke kommune hadde behov for å tenke nytt for å gjøre det enda bedre å drive barnehageledelse.

– Vi har lagt det vi har i potten, og delt ut kortene på nytt. Vi har omfordelt ledelsesressursene i innovative team med ansvar for flere barnehager, sier barnehagesjef Elisabeth Jøranlid.

Organisert rundt egne barnehageteam

De syv kommunale barnehagene er nå organisert i tre barnehageteam. Hvert team har tre roller, én administrasjonsleder, én pedagogisk utviklingsleder og én systemleder. Disse er stedlige styrere med personalansvar i hver sin barnehage, men nytt er at øvrige lederoppgaver blir fordelt i barnehageteamet. Ledere med samme faglige rolle utgjør fagteam med et spesielt ansvar for utviklingsoppgaver for alle syv barnehagene. Barnehageadministrasjonens ansatte har tilsvarende roller og inngår i fagteamene på lik linje med styrerne.

 

Vi har iverksatt endringer som kan oppleves smertefulle, selv om de er tilsiktede og en konsekvens av bevisste valg.

Barnehagesjef Elisabeth Jøranlid

 

Robust ledelse

Den tradisjonelle strukturen med en styrer i hver barnehage opplevdes sårbar. Men ifølge Jøranlid bidrar den nye teamstrukturen til en mer robust ledelse.

– Barnehager er små enheter med begrensede muligheter til å håndtere svingninger i personalbehovet. Den nye strukturen med barnehageteam gir økt spillerom og fleksibilitet i bruk av personalressurser ved for eksempel sykdom og annet fravær, sier Jøranlid.

Del av et større fagmiljø

Hun forklarer at personalet blir en del av et større fagmiljø og kan lettere steppe inn i en annen barnehage ved behov, framfor at det settes inn vikar.

– Den nye strukturen har medført at det pedagogiske utviklingsarbeidet har fått et større fokus. Når én i lederteamet har som hovedoppgave å være pedagogisk utviklingsleder i barnehagene, blir dette ansvaret helt klart bedre ivaretatt, hevder barnehagesjefen.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Slik er det med de andre rollene i teamet også. Kvalitet i tilbudet handler for eksempel mye om organisering og systematisering av det daglige arbeidet – både i forhold til barna, foreldrene og de ansatte. I nyskapende teamstruktur sikres kvaliteten bedre gjennom felles systemer som skal brukes i alle barnehagene.

Innovasjon

– Nyskapende teamstruktur er en innovasjonsprosess. Vi har iverksatt endringer som kan oppleves smertefulle, selv om de er tilsiktede og en konsekvens av bevisste valg, sier Jøranlid.

Hun skjønner at lojalitet til beslutninger i fagteamene kan være en utfordring, men mener det må til for at strukturen skal gi den effekten de ønsker.

– Å ta og gi myndighet og ansvar for fellesskapet, slippe andre til på sine enemerker, og ha nødvendig tillit til hverandre er en forutsetning for å lykkes.

Går på barrikadene

Barnehagesjefen sier at grepene de har tatt er noe flere bransjer kan dra nytte av. Tiltakene er iverksatte i barnehagesektoren, men ifølge Jøranlid er denne måten å tenke ledelse på like aktuell på andre arenaer. Det handler om å tenke nytt om det en tar for gitt, mener hun.

– Selv om vi stadig har en vei å gå og modellen hele tiden utvikles, er det en klokketro i ledergruppa på strukturen vi har valgt, og det er ingen som vurderer å snu. Både styrerne og vi i administrasjonen går gjerne på barrikadene for nyskapende teamstruktur, avslutter Jøranlid.

Publisert i Ledertips