Kvinnelig sykepleier kommuniserer med eldre, kvinnelig pasient.
ARBEIDSMILJØ

Vi har det godt på jobben

Sammenliknet med andre europeiske land, har vi grunn til å være fornøyde med arbeidsforholdene i Norge. Nordmenn opplever blant annet mer støtte fra nærmeste leder.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Shutterstock
Dato

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har presentert tallene fra den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS)

Undersøkelsen viser tydelige likhetstrekk mellom Norge og de andre skandinaviske landene når det gjelder arbeidsmiljø, trivsel og helse. Også Nederland og Sveits har mye til felles med oss på disse områdene.

Den viser at mye går riktig vei både i Norge og ellers i Europa. Yrkesaktive opplever en større grad av innflytelse på sin egen arbeidshverdag, og ser i større grad muligheter for faglig videreutvikling. Menn i Norge og Europa har mange likhetstrekk når det kommer til arbeidsmiljøforhold, og det samme gjelder kvinner. Årsaken er at arbeidsmarkedet fortsatt er veldig kjønnsdelt, med typiske yrker og roller for henholdsvis kvinner og menn. Unntaket er innen akademia.

Spesielt for Norge

Typisk for Norge er høy yrkesdeltakelse, lav arbeidsledighet og at andelen med yrker som stiller krav til høyere utdanning er stor. Flere kvinner her i landet er yrkesaktive enn snittet i Europa, men andelen deltidsansatte er større. Norge ligger etter Europa når det gjelder kvinnelige ledere, og prosentandelen er henholdsvis 31 og 24.

I Norge jobber et flertall i mellomstore virksomheter, og vi har få selvstendig næringsdrivende sammenliknet med mange andre europeiske land.  Helse- og sosialnæringen er den største i Norge, og større enn i noen av de andre landene, med 20 prosent av de sysselsatte.

Norske yrkesaktive melder om mer støtte, ros og oppmuntring fra nærmeste leder og kolleger enn i EU.

Balanse mellom jobb og familie

Både i Norge og i resten av Europa har den ukentlige arbeidstiden gått ned de siste 25 årene. Lange arbeidsuker, definert som mer enn 48 timer, er langt mindre vanlig i Norge enn i EU, henholdsvis åtte og 15 prosent i årene 2005 til 2015. Her i landet har tallet vært stabilt siden 2005, men det har gått ned fra 17 prosent i EU-landene. Det rapporteres også om at norske yrkesaktive i mye større grad opplever fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidstid. For eksempel er det atskillig enklere å få fri til private ærender midt på dagen, enn i resten av Europa. Hovedtrekkene blant norske arbeidstakere er forutsigbar og fleksibel arbeidstid, kortere arbeidsuker, og en stor andel deltidsarbeid, spesielt blant kvinner.  Ni av ti opplever en god balanse mellom privatliv og arbeidstid.

 

Typisk for Norge er høy yrkesdeltakelse, lav arbeidsledighet og at andelen med yrker som stiller krav til høyere utdanning er stor.

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Godt og dårlig arbeidsmiljø

Det står i store trekk bra til med det psykososiale arbeidsmiljøet her i landet. I EU er 86 prosent tilfredse med arbeidsforholdene, mens det i Norge er hele 94. Noen av elementene som virker positivt inn for norske arbeidstakere er at de får bruke sin kreativitet til å løse uforutsette problemer, stadig får lære nye ting, og har kompliserte arbeidsoppgaver. Flertallet mener organisasjonen de jobber i gir dem motivasjon til å gjøre en god jobb. Norske yrkesaktive opplever at de har en høyere intensitet i arbeidet, men også mer kontroll og selvbestemmelse sammenliknet med EU.

Det er ett område innenfor arbeidsmiljøet som skiller seg særlig ut for norske yrkesaktive, og det er negative sosiale relasjoner. Spesielt kvinner her i landet opplever trusler, uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering og fysisk vold i mye større grad enn de gjør i EU.

Ellers er menn, som en følge av hvilke yrker de faktisk har, mer utsatt for fysiske, mekaniske og kjemiske risikofaktorer enn kvinner, både i Norge og EU. Menn opplever også en større helse- og sikkerhetsrisiko i arbeidet sitt.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Sykefravær og jobbkvalitet

Norge er det landet i Europa med høyest sykefravær, med ni dager i året, mot seks i EU.  Det kan skyldes flere faktorer, som en god sykelønnsordning, og et inkluderende arbeidsliv der flere med dårlig helse er med. Vi har også et høyere sykenærvær, altså at man går på jobb til tross for sykdom. Hele tre av ti norske yrkesaktive mener arbeidet deres påvirker helsen positivt, mot bare drøyt én av ti i EU. Likevel oppgir 50 prosent her i landet at de har smerter i nakke, skuldre og/eller armer, mot 41 prosent i EU. Kvinner er i flertall både i Norge og Europa.

Når det kommer til jobbkvalitet, ligger norske arbeidstakere generelt godt an. Eurofound deler europeiske sysselsatte inn i fem grupper, som viser seg å ha stor betydning for jobbkvaliteten: positiv krevende arbeidssituasjon, komfortabel arbeidssituasjon, aktiv, manuell arbeidssituasjon, presset arbeidssituasjon og belastende arbeidssituasjon. Nesten 40 prosent av norske yrkesaktive befinner seg i en positivt krevende arbeidssituasjon, mot 22 prosent i EU. Åtte prosent av norske yrkesaktive er i en belastende arbeidssituasjon, mot 19 prosent i EU. Det er flest med lav utdanning i gruppen med en belastende jobb.

Kilde: STAMI

 

Publisert i Karriere