Lokale forhandlinger ferdige for i år

Årets lokale forhandlinger endte ikke med enighet slik forhandlingsutvalget til Lederne hadde håpet på.

Med tanke på situasjonen bransjen er i, og kontraktørbedriftene spesielt, så var vi forberedt på et nøkternt oppgjør på linje med det som var fremforhandlet sentralt. Dette var for oss akseptabelt, men med tanke på Statoiloppgjøret så var det håp om en liten justering for tariff og et marginalt tillegg for de individuelt avlønnede.

Bedriften hadde i år kun ett tilbud, og det var det de er avtalefestet til å gi, nemlig resultatet fra sentrale forhandlinger mellom fagforeningene og Norsk Olje og Gass. Dette resultatet gjelder kun tariff og omfatter ikke de individuelt avlønnede. Vi har tidligere fått melding om at det er gitt føringer fra Houston om at det ikke skal gis lønnstillegg i hele konsernet, men hadde allikevel håp om reelle forhandlinger pga det norske avtaleverket for lønnsforhandlinger.

Tilbudet for individuelt avlønnede var dessverre 0 kr, noe vi ikke kan forsvare å godta så lenge de timelønnede har fått lønnstillegg. Denne forskjellsbehandlingen av ansattgrupper, hvor begge grupper har jobbet mot de samme målene og stått på for selskapet i en tid da reduksjoner er gjennomført og arbeidsbelastningen økt for de fleste, var ikke akseptabelt for Lederne. Når det i tillegg ikke var vilje til å diskutere avtalemessige forhold som ikke har økonomiske konsekvenser, så kan det stilles spørsmål om hvor reelle disse forhandlingene har vært. Forhandlingsutvalget kunne ikke akseptere denne forskjellsbehandlingen og skjevheten i lønnsutviklingen for disse gruppene, og følgelig endte dette lønnsoppgjøret med uenighet.

Konsekvensene av dette årets lønnsforhandlinger vil bli å rette opp disse skjevhetene i fremtidige lønnsforhandlinger, hvor våre medlemmer må forberede seg på at vi kommer til å ha høyere lønnskrav for de individuelt avlønnede enn for de timesbetalte for å rette opp i den skjevheten i lønnsutviklingen som nå foreligger.

Bedriften innfører nå ensidig resultatet av årets lønnsoppgjør. Resultatet er publisert på The Mark og er identisk med sentralt oppgjør som kan leses her: Enighet i Sokkeloppgjøret

Forhandlingsutvalget besto i år av:

Formann Alf Samuelsen
Nestformann Eddy Madsen
Landansattes representant Rune Rekkedal