Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

TillitsvalgtkursK-112

Tillitsvalgtkurs for KS , KS bedrift og KA

Quality Hotel Leangkollen, Asker

Beskrivelse:

Det vil høsten 2019 bli gjennomført tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte under tariffavtalene KS,

KS bedrift og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).

Årets kurs avholdes 23. og 24. oktober på Leangkollen i Asker.

Beskrivelse:

Kurset skal gi de tillitsvalgte en grunnleggende opplæring i lov- og avtaleverk, slik at de skal kunne ivareta og bistå medlemmene på den enkelte arbeidsplass på en og god og betryggende måte.

Kurset vil ha fokus på:

 • avtaleverkets oppbygging og rammene rundt arbeidsforholdet
 • tillitsvalgte rolle – samarbeid og medbestemmelse
 • lokale lønnsforhandlinger
 • arbeidstakers stillingsvern – oppsigelse og avskjed
 • i tillegg til å bli tilført ny kompetanse, vil du også få anledning til å bli kjent med andre tillitsvalgte, både innenfor og utenfor egen bransje/sektor.

 

Påmeldingsfrist 1. september 2019.

Velkommen

 • Partene i arbeidslivet og rammene rundt arbeidsforholdet.
 • Tillitsvalgtes rolle – rettigheter og plikter – informasjon og samarbeid
 • Avslutning for dagen

Velkommen til dag 2

 • Forberedelser til, og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
 • Oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold
 • Slutt

Kurset holdes på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Påmeldingsfrist 1. september 2019.

Etter de ulike hovedavtalene som Lederne er part i, har våre tillitsvalgte krav på tjenestefri ved kurs og annen opplæring.

Det vil si at du som tillitsvalgt har krav på permisjon når du deltar på tillitsvalgtopplæring i regi av oss. Bestemmelsene i hovedavtalen hjemler i utgangspunktet ikke rett til lønnet permisjon. Dette er noe som må avtales med arbeidsgiver. Dersom du trenger en mal på en søknad du kan sende til arbeidsgiver, vil du få det av oss. Forespørsel kan sendes til elma@lederne.no .

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å innvilge lønnet permisjon, vil Lederne dekke tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med deltagelse på tillitsvalgtopplæring. For at du skal kunne få dekning av oss, er det nødvending at du i etterkant av kurset sender oss avslaget fra arbeidsgiver, samt kopi av lønnslipp der trekk av lønn fremkommer. Vi vil da utbetale tapt arbeidsfortjeneste.

Dersom du har en ledende eller særlig uavhengig stilling og selv regulerer din arbeidstid, kan det være at det ikke er nødvendig å formelt søke arbeidsgiver om permisjon. Dette bør du avklare nærmere med arbeidsgiver.

Kursholdere:

Ansvaret for tillitsvalgtskoleringen i Lederne er lagt til seksjon for arbeidsliv og jus, og det vil være ansatte i denne seksjonen som vil gjennomføre opplæringen.

Høsten 2019 vil følgende delta fra seksjonen

Rådgiver: Lars Wiggen

Advokat: Thomas Ostermann

 

 

Målgruppen for denne samlingen er Ledernes tillitsvalgte som er valgt etter bestemmelsene i Hovedavtalene, det vil si de som er tillitsvalgt i virksomhetene/bedriftene.