Kurs og seminarerK-199

Lederutviklingsprogram modul 1 – 3, Trondheim

Scandic Hell, Hell

Gjennom dette lederutviklingsprogrammet vil du styrke dine lederevner. Programmet er godt forankret i forskingsbasert kunnskap om effektiv ledelse og samtidig hverdagsnært og praktisk. Du vil jobbe med din egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen.

Du vil lære:
 • Selvinnsikt i eget lederskap
 • Coachende teknikker
 • Effektiv kommunikasjon
 • Konkrete verktøy og metoder til bruk i daglig ledelse
 • Strategisk historie

Ledernes lanserer nytt lederprogram! Dette kurset er skreddersydd for våre medlemmer og går over tre samlinger. Du vil lære å lede deg selv, lede andre og lede virksomheten.

Ledelse i dag er en mer krevende øvelse enn det noen gang har vært. Vi møter komplekse utfordringer i en kontekst preget av uforutsigbarhet og høy endringstakt. Selv om vi lever i digitaliseringens tidsalder, er fortsatt menneskene våre mest verdifulle ressurser. Å hjelpe disse menneskene til å ta ut sitt potensiale, i samme retning og til det beste for fellesskapet, vil derfor fortsatt være lederens viktigste jobb. Gjennom dette lederutviklingsprogrammet vil du styrke din evne til å gjøre nettopp dette. Programmet er godt forankret i forskingsbasert kunnskap om effektiv ledelse og samtidig hverdagsnært og praktisk. Du vil jobbe med din egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen.

Programmet er delt inn i tre moduler, med en innledende bevisstgjøringssamtale.

For å kunne delta på dette programmet må følgende kriterier være oppfylt:

 • Mellomleder med personalansvar
 • Har innehatt stillingen i minimum 1 år
 • Vært medlem i Lederne i 1 år
 • Tilhøre et av Ledernes tariffområder (NHO/PBL/Spekter/ASVL)
 • Obligatorisk deltakelse på hele programmet

Velkommen til Modul 1

 • Programmet og prosessen – oppvarming
 • Hva er effektiv ledelse – i dag og i fremtiden?
 • Å lede deg selv
 • Lunsj
 • Styrkebasert ledelse og utvikling – talent og overslag
 • Etablering av læringsteam
 • Felles middag

Oppstart dag 2

 • Etablering av læringsteam
 • Å lede deg selv – mot i ledelse
 • Lunsj
 • Ditt lederskap og din utvikling
 • Utsjekk i læringsteam og avslutning
 • Takk for denne gang

Samlingene er på Sacndic Hell. Gjelder alle 3 moduler.

2 – 3 juni. Modul 2: Å lede andre

Gjennom denne modulen vil du styrke din evne til å være en positiv påvirkning på de rundt deg. Du vil lære om motivasjon og den sterkeste kilden til gode prestasjoner. Du vil også lære om- og trene på effektiv kommunikasjon, nødvendige samtaler og coachende teknikker. Modulen vil gi deg konkrete verktøy og teknikker du kan ta i bruk i din hverdagsledelse.

12 oktober. Modul 3: Å lede virksomheten

Som leder har du et individuelt ansvarsområde. Samtidig har du også et medansvar for helheten. I denne modulen jobber vi med helhetlig ledelse, å skape klarhet i det store bildet og evnen til å skape effektivt samspill på tvers av grenser. Du vil også lære mer om og trene på historiefortelling som ledelsesverktøy.

Rune Rimol har 14 års erfaring med utvikling av ledelse, lederteam og organisasjoner, samt lederevalueringer og seleksjon.
Han har jobbet med et bredt spekter av bransjer og på alle ledernivåer, nasjonalt og internasjonalt. Rimol var tidligere partner og faglig ansvarlig i Assessit og deretter nordisk ansvarlig for ledelsesutvikling i Korn Ferry.
Han er utdannet cand.polit i psykologi og har spesialisering i organisasjonspsykologi fra Institutt for aktiv psykoterapi.

Påmeldingskriterier:

For å få plass på dette kurset må du:
være medlem av Lederne (deltakelse i programmet dekkes av Lederne)være mellomleder med personalansvar og innehatt stillingen i minimum 1 år
ha vært medlem i Lederne i 1 år tilhøre et av Ledernes tariffområder(NHO/PBL/Spekter/ASVL)
være innstilt på obligatorisk deltakelse på hele programmet. Det er bindende påmelding til alle 3 moduler.

Medlemmer

Gratis

Meld deg på