Bransjekonferansen for tillitsvalgte i Vekst- og attføring 2016

Bransjekonferansen for tillitsvalgte i Vekst- og attføring ble avholdt fra 29. til 30. november på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. Temaet var omstilling og nedbemanning.

Tekst
Marit Garmannslund Nortun
Foto
Marit Garmannslund Nortun

Det kom 30 forventningsfulle og engasjerte tillitsvalgte og medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter fra hele landet, som møtte fram på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, om ettermiddagen den 29. november. Hovedtema for konferansen var omstillinger og nedbemanning, to omfattende begreper, som det er viktig at de tillitsvalgte får opplæring i, og som ofte har direkte innvirkning i medlemmenes arbeidsforhold og stillinger, når disse iverksettes i virksomhetene.

Arbeidsrett og jus

Marit Garmannslund Nortun, bransjeansvarlig i Vekst- og attføring i Lederne, og ansatt rådgiver i region Midt-Norge, åpnet konferansen og ønsket velkommen. Hun la deretter vekt på hvilke store oppgaver og utfordringer tillitsvalgte og medlemmer står overfor i bransjen. Derfor er det svært hyggelig å kunne invitere til en fagkonferanse som tar for seg de arbeidsrettslige og juridiske sidene ved omorganisering og nedbemanning. Hun ønsket deretter velkommen til bransjeutvalgets medlemmer, som presenterte seg, og velkommen også til advokat og partner Alf Kåre Knudsen, i advokatfirmaet Bing & Hodneland.

Han var invitert til å foredra om konsekvenser og virkninger av nedbemanning og omorganisering for arbeidstakerne, og kom inn på begreper rundt stillingsvern og forskning knyttet til virkninger av omstillinger. Han gikk inn på de psykiske, sosiale og helsemessige konsekvensene av nedbemanning, hvor de alvorligste konsekvensene for mange kan bli særdeles belastende og dramatiske for den ansatte, og føre til at de blir alvorlig syke. Kvelden ble avsluttet med middag og sosialt samvær.

Gode diskusjoner

Ledernes advokat Stein Zander, var invitert til å kurse deltakerne og gå dypere inn i de arbeidsrettslige og juridiske bestemmelsene og konsekvensene ved omorganisering og nedbemanning, på dag 2. Han startet med grunnbegreper, som arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes involvering og medbestemmelse, og gikk videre til å utdype begrepene omstilling, endringsforståelse og virksomhetsoverdragelse. Deltakerne var svært aktive og hadde blant annet mange og gode eksempler fra egne bedrifter å vise til. Det ble stilt relevante og viktige spørsmål, som gjorde at det ble konstruktive og faglig nyttige diskusjoner under konferansen. Stein gikk deretter videre inn på utvelgelse ved nedbemanning, drøftingsmøter, oppsigelser og forhandlinger, før han oppsummerte de sentrale punktene fra momentene som ble gjennomgått.

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By avsluttet konferansen med å takke Stein for et godt gjennomført kurs. Hun orienterte deretter om Ledernes rekrutteringsplaner fram mot 2020, og oppfordret deltakerne til å rekruttere i egen bedrift og nærmiljø. Hun kom inn på de utfordringene som Vekst- og attføringsbedriftene står overfor fremover, og betydningen av opplæring av medlemmer og tillitsvalgte i forbundet. Hun avsluttet med å vise til Medbestemmelsesbarometeret hvor vi har et samarbeid med flere andre organisasjoner, og hvor det i stadig flere sammenhenger henvises til dette barometeret fra flere hold.