Endringer i Ledernes administrasjon fra nyttår

Fra 1. januar 2019 omorganiseres Ledernes administrasjon. Dette gjøres etter et omfattende utredningsarbeid med mål om å optimalisere driften og yte bedre service for medlemmer, tillitsvalgte og andre. Her får du viktig informasjon om bakgrunnen og hva endringene innebærer.

Ledernes politiske og administrative ledelse, Audun Ingvartsen og Liv Spjeld By, presiserer viktigheten av å se endringen av det administrative apparatet i sammenheng med at den politiske og administrative delen av organisasjonen er skilt. Det vil de neste årene pågå et arbeid for også å omorganisere og effektivisere den politiske siden av organisasjonen.

– Vi har stor tro på at disse endringene vil gi klart bedre rammer enn den «gamle» organiseringen av administrasjonen, og bidra til å oppfylle vår visjon om å bygge gode ledere. Endringene halverer antall administrative avdelinger og vil bedre tilrettelegge for teamarbeid, læring på tvers, kompetanseheving, effektivitet, struktur, koordinering og mindre sårbarhet, presiserer By og Ingvartsen.

Rådgivere vil ikke lenger tilknyttes en fast region, men jobbe i team og dekke hele landet. Dette for å koordinere og styrke rådgivningen til det beste for medlemmer og tillitsvalgtapparatet.

– Færre administrative avdelinger og formelle lederstillinger vil også gi en styrket ledergruppe, og gi mer tid til å utøve ledelse. Den vil også tilrettelegge for bedre og mer lik informasjonsflyt og strategiske arbeid i ledergruppen, sier de.

Den nye organiseringen
Utgangspunktet for endringen er et mandat fra Ledernes sentralstyre som følge av den omfattende strategiprosessen som Ledernes regionmøter og kongresser de to siste årene har initiert og behandlet. En arbeidsgruppe har analysert den administrative organiseringen og kommet med forslag til tiltak, som altså nå iverksettes. Gruppen har vurdert hvordan Ledernes ansattressurser kan disponeres, profesjonaliseres og fornyes best mulig. Dette har i løpet av høsten 2018 blitt iverksatt i tett dialog med de ansatte og deres representanter, og fra 1. januar 2019 går den nye administrative organiseringen over i driftsfasen.

Den tidligere inndelingen i seks avdelinger (organisasjonsavdelingen, administrasjonsavdelingen, markeds- og kommunikasjonsavdelingen, fagjuridisk avdeling, kurs- og kompetanseavdelingen og avdelingen for økonomi og medlemsregister) endres til tre administrative seksjoner, som får følgende sammensetning og ansvarsområder:

Seksjon for arbeidsliv og jus

Stein Zander

Stein Zander

Her samles all bistand til tillitsvalgte og medlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår og stillingsvern, samt Ledernes forhandlingsvirksomhet og den obligatoriske tillitsvalgtopplæringen. Her samles åtte av de ansatte med rådgiverkompetanse og juridisk kompetanse. Stein Zander skal lede seksjonen, som i tillegg vil bestå av Marit Garmannslund Nortun, Elma Jakupovic, Lars Wiggen, Frøydis Vandvik Løvdal, Bjørn-Arild Samuelsen, Sigve Medhaug og Einar Mortensen.

Den nye seksjonen organiseres i tre fagområder:

Forhandlinger:

 • Inngåelse av nye tariffavtaler
 • Reforhandling av tariffavtaler
 • Tvisteforhandlinger
 • Bistand i opprettelse av særavtaler
 • Bistand i lokale forhandlinger
 • Streik/konfliktberedskap
 • Lønnsrådgivning

Rådgivning og bistand til medlemmer og tillitsvalgte i saker relatert til lønns- og arbeidsvilkår og stillingsvern:

 • Rådgivning på telefon og e-post
 • Bistand i møter
 • Saksoppfølging
 • Bistand i lokale forhandlinger
 • Lønnsrådgivning

Arbeidsrettslig bistand:

 • Juridisk bistand i saker som ikke har funnet sin løsning etter innledende bistand fra tillitsvalgt/rådgiver.
 • Bistand under tarifforhandlinger og tvisteforhandlinger.
 • Godkjenning av arbeidstidsordninger.
 • Oppfølging av saker for domstoler.
 • Kjøp og oppfølging av eksterne advokattjenester.
 • Foredragsvirksomhet.

I tillegg vil seksjonen ha ansvaret for utarbeidelse og gjennomføringen av den obligatoriske tillitsvalgtorganiseringen, samt oppfølgingsansvar for privatjuridisk bistand og juridisk oppslagsverk.

Seksjon for kommunikasjon, organisasjon og utvikling

Her samles arbeidet rundt utvikling av medlemmene (kurs, konferanser etc.), kommunikasjon internt og eksternt, bistand til politisk profilering og budskapsutvikling, rekruttering/markedsføring og bistand til organisasjonen for å serve medlemsdemokratiet og tilrettelegge for lokale medlemsaktiviteter.

Sverre Simen Hov

Her samles 11 av de ansatte med kompetanse innen organisasjonens tilbud rundt blant annet lederutvikling, utvikling og bistand av medlemsdemokratiet, PR, kommunikasjon, rekruttering og politisk påvirkning. Sverre Simen Hov skal lede seksjonen, som i tillegg vil bestå av Karin Backer, Håkon Holo Dagestad, Christen Wallekjær Olsen, Trond Jakobsen, Hege Wold, Ragnar Vågen, Charlotte Yri, Anette Light, Susanne Slaatsveen og Tor Hæhre.

Den nye seksjonen organiseres i tre fagområder:

Organisasjonsbistand / medlemspleie / rekruttering / markedsføring (Ragnar Vågen, Anette Light, Christen Wallekjær Olsen og Charlotte Yri):

 • Serve medlemsdemokratiet – tilrettelegge og koordinere.
 • Tilrettelegge for medlemsaktiviteter lokalt/arbeidsplass.
 • Utvalgsbistand.
 • Forestå opplæring av tillitsvalgte i medlemsdemokratiet.
 • Planarbeid markeds- og rekrutteringsmessig.
 • Innkjøp av materiell.
 • Annonsering.
 • Medlemsfordeler, inkl. forsikringstilbudet.

Lederutvikling (Hege Wold, Karin Backer og Susanne Slaatsveen):

 • Bestillerkompetanse (kompetanse på anbud og fagkompetanse på lederutviking).
 • Logistikk / gjennomføring (booking, påmelding etc.).
 • Stipend etter- og videreutdanning.
 • Utarbeide kurs og arrangere tillitsvalgtopplæring utover den obligatoriske delen (seksjon for arbeidsliv og jus).

Politisk budskapsutvikling, kommunikasjon og media (Tor Hæhre, Håkon Holo Dagestad og Trond Jakobsen):

 • Profilering av politikerne (de øverst politisk valgte) i Lederne.
 • Kronikker og pressemeldinger.
 • Høringer.
 • Norsk Ledelsesbarometer.
 • Arendalsuka.
 • Nettsider, sosiale medier, nyhetsmailer og magasinet Lederne (inkl. saker om organisasjonspolitikk og ledelse).
 • Mediekontakt.
 • Brosjyrer og annet skriftlig materiell.
 • Budskapsutvikling.

Seksjon for administrasjon og økonomi

Her videreføres de oppgavene som har ligget i den «gamle» avdelingen for økonomi og medlemsregister. Hovedoppgavene blir totalansvaret for regnskap, lønn, rapportering, oppfølging, medlemsregisteret og stønadsordninger. I tillegg til Ledernes resepsjons- og sentralbordtjeneste, samt interntjeneste legges ansvaret for personalhåndbok, HMS og andre interne retningslinjer til seksjonen.

Karl Edvin Foss

Karl Edvin Foss

Karl Edvin Foss skal lede seksjonen, som i tillegg vil bestå av Inger Haave, Ann-Christin Lauten, Hege Tollefsen, Eline Krøger, Helene I. Rønning og Mari Lindløv Hammer.