Fullstendig seier mot Securitas i Bergen tingrett

Securitas er i tingretten dømt til å trekke oppsigelsene selskapet ga to av sine mangeårige betrodde ledere. Rettsprosessen beskrives av Lederne-medlemmenes advokat Julie Høydal Davik som tøff og belastende for arbeidstakerne, som reiste sak mot en arbeidsgiver de har vært stolte av og lojale mot. Retten kom med til dels sterk kritikk av prosessen, vurderingene og opptredenen fra selskapets side.

Tekst: Håkon Holo Dagestad

Securitas gjennomførte i 2015 en omfattende rasjonaliseringsprosess på bakgrunn av Nokas’ oppkjøp av G4S i 2014. Konkurransen i markedet ble hardere, og som følge av dette bestemte Securitas seg for å omorganisere.

I omstillingsprosessen ble Lederne-medlemmene Henning Nielsen og Edward Førsvoll, som hadde vært mangeårige avdelingsledere på forskjellige nivå i selskapet, oppsagt. Med støtte fra Lederne og representert av advokat Julie Høydal Davik i Norman & Co. ANS, førte de sak om at det forelå en usaklig oppsigelse og krevde oppreisning. De har nå vunnet en fullstendig seier i Bergen tingrett med medhold på alle punkter.

Henning_Nielsen-2

Henning Nielsen. Foto: Privat.

For Henning Nielsen har det siste året vært hardt å komme seg gjennom. I utgangspunktet ville han unngå i det lengste å reise sak mot hans egne arbeidsgivere, og mot bedriften som han har arbeidet for i løpet av en betydelig del av livet sitt. Men etter å ha tålt usaklige personangrep og mottatt en usaklig oppsigelse, så hadde ikke Nielsen noe valg.

-Jeg er utrolig takknemlig for all hjelp og støtte jeg har mottatt fra familie og venner, og ikke minst fra Ledernes advokat og rådgivere, sier en tydelig lettet Nielsen.

Advokat Davik er også meget fornøyd med resultatet.

Advokat Julie Høydal Davik

Advokat Julie Høydal Davik

– Det er utrolig tøft og en stor belastning å reise søksmål mot en arbeidsgiver man har hatt i over 30 år, og som man i alle disse årene har vært stolt over og lojal mot. Prosessen og resultatet av den var imidlertid så uakseptabel at de likevel valgte å ta opp kampen. Dette er kompetente og dyktige ledere som i mange år fremover kan være gode ressurser for selskapet, sier Davik.

Usaklig prosess

Den 31. august ble Nielsen og Førsvoll oppsagt, etter å ha avslått sluttpakker som innebar 4 måneders lønn. De mente at det var gjennomført en usaklig prosess frem til oppsigelsesbeslutningen var tatt, og at selve begrunnelsen for oppsigelsen var usaklig. Securitas hevdet på sin side at prosessen frem til oppsigelsene var en god og ryddig prosess, noe tingretten ikke var enig i.

– Før rasjonaliseringsprosessen startet var de ansatt som avdelingsledere, og hadde mottatt gode skussmål for sitt arbeid. De har lang fartstid i selskapet, og har innehatt en rekke forskjellige stillinger. Det er da brutalt at man ut i fra lite etterprøvbare, subjektive utvelgelseskriterier ikke skal anses som aktuell for tilsvarende stilling i en «omstilt» organisasjon, sier advokat Davik.

Securitas viste til at de tillitsvalgte hadde uttrykt støtte til prosessen. Retten viser imidlertid at de tillitsvalgte ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å vurdere retningslinjene til prosessen, og at det derved var usikkert om drøftelsene med tillitsvalgte var reelle. Retten mente i tillegg det var kritikkverdig at de lokale tillitsvalgte ikke var blitt involvert i prosessen, og at det var uheldig at de tillitsvalgte også satt i styret i selskapet som hadde deltatt i drøftelsene.

Kompetanse veier tungt

I en rasjonaliseringsprosess, der noen kan bli valgt ut til oppsigelse, avtales det vanligvis kriterier for utvelgelsen. I denne saken var kriteriene kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold, og disse er vanlige og relevante kriterier. I rettspapirene står det:

«Kompetanse skal veie tyngst. Når det ikke er mulig å skille arbeidstakerne etter kompetanse, vil ansiennitet være avgjørende. I tillegg vil arbeidsgiver være forpliktet til å ta hensyn til særlig lang ansiennitet.»

Securitas hadde lagt opp til en prosess hvori saksøkerne opplevde den nærmest som en «intervjusituasjon» eller nyansettelse. Av selskapet ble den betegnet som en «kartlegging» av kompetanse. Prosessen inneholdt vurderingstemaer som grad av entusiasme, om man representerer en rollemodell og grad av samarbeidsvilje. I tråd med saksøkernes påstander om usaklige vurderinger av dem, forklares det i dommen at:

”Etter rettens syn er kompetansevurderingen av begge saksøkerne så kvalitativt svak, subjektiv og svakt dokumentert, at den ikke sannsynliggjør at det foreligger saklig grunn for oppsigelse, ei heller at arbeidsgiver har bygd på korrekt faktisk grunnlag ved utvelgelsen.”

Saksøkerne anførte, og fikk medhold i, at siden kompetansevurderingen bygger på en rekke skjønnsmessige momenter som ikke tilfredsstiller krav til tilstrekkelig etterprøvbarhet, måtte man være forpliktet til å ta hensyn til særlig lang ansiennitet. Begge saksøkerne hadde over 30 års ansiennitet i selskapet.

Manglende bevis

Retten fant det heller ikke sannsynliggjort at andre kandidater til stillingene hadde et bedre erfaringsgrunnlag, høyere utdanning, kunne vise til bedre økonomiske resultater eller hadde bedre personlig egnethet. En total sammenstilling av kandidatene ble heller ikke gjort av Securitas.

I dommen heter det også at to driftslederes nære familierelasjoner skjerper etterprøvbarheten av arbeidsgivers vurderinger ved konkrete utvelgelser. Stillingene som ble tilbudt Nielsen og Førsvoll før oppsigelsene var heller ikke på ledernivå. Tilbudene gjaldt vekterstillinger og som driftskoordinatorer.

Som følge av selskapets til dels belastende vurderinger av saksøkerne, og rasjonaliseringsprosessens åpenbare mangler, har tingretten pålagt Securitas å betale erstatninger til dem på 75 000 kroner og 100 000 kroner samt saksomkostninger 128 634 kroner til hver av dem.

Lederne kjenner til at Securitas skal gå gjennom dommen og vurdere om saken skal ankes eller ikke. I mellomtiden har tingretten avslått selskapets krav om at Nielsen og Førvoll skal fratre sine stillinger inntil saken er avsluttet.

Publisert i Organisasjonsnytt