God omstilling krever ryddighet

Mange kommuner skal etterhvert slås sammen. Forbundsleder Jan Olav Brekke setter i denne ukens Kommunal Rapport fokus på hvordan slike prosesser bør inkludere de ansatte: - Mye av utryggheten omstillingsprosesser fører med seg, kan reduseres hvis de ansatte forstår hvorfor endringen kommer, hva som skal skje og når.

Av Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Ved kommunesammenslåinger vil det skje en virksomhetsoverdragelse fra kommunene som slår seg sammen til den nye kommunen. Dette er udramatisk på den måten at alle ansatte har rett til å beholde sine lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser. Alle ansatte har i utgangspunktet rett til å fortsette å jobbe i den nye kommunen på samme vilkår som tidligere. Likevel vil selvsagt en slik omstilling kunne føre til uro og usikkerhet.

Evnen til å mestre omstillingsprosesser avhenger særlig av tre faktorer: Informasjon, dialog og involvering. Mye av utryggheten omstillingsprosesser fører med seg kan reduseres hvis de ansatte forstår hvorfor endringen kommer, hva som skal skje og når. Ledelsen må være synlig og gi full støtte før endringen. Det er vesentlig med grundig planlegging, kunnskap om regelverket, åpenhet og respekt.

Det vil særlig være ledere som vil oppleve at de kan stå i fare for å bli overtallige ved en kommunesammenslåing. For mens man trenger omtrent det sammen antallet lærere, hjemmehjelper osv., vil det naturlig nok ikke være behov for mer enn én rådmann eller én sosialsjef.

Nedbemannings- og omstillingsprosessen må selvsagt gjøres i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Det betyr at identifikasjon av mulige overtallige må være ryddig og basert på saklige kriterier for utvelgelse. Enhver medarbeider som står i fare for å få oppsigelse har dessuten rett til å uttale seg før det treffes noen endelig beslutning. Eventuelt overtallige skal kalles inn til drøftelsesmøte, der man har rett til å ha med en tillitsvalgt eller annen støttespiller.

Organisasjonen Lederne organiserer mellomledere i offentlig og privat sektor. Våre medlemmer får ofte den vanskelige rollen der de på den ene siden opptrer på vegne av ledelsen og arbeidsgiver overfor ansatte, og på den annen side har liten innflytelse på prosessene som skjer. Det blir selvsagt veldig krevende hvis man selv står i fare for å miste jobben som følge av en kommunesammenslåing.

Dette er ikke noe argument for å ikke skulle foreta sammenslåinger, men det er en påminnelse til politikere og andre om at disse prosessene må skje på en skikkelig og ryddig måte. Også ledere og mellomledere er ansatte som har krav på en korrekt og god behandling.

Jeg har ikke møtt noen motstandere av omstilling eller endring blant Ledernes over 17.000 medlemmer. Derimot har jeg møtt mange som er fortvilet fordi omstillinger iverksettes for å spare penger, ikke for å gi bedre tjenester. Alt for ofte er det ensidige budsjettkrav som styrer tilbudet og organiseringen. Det er dessverre ingenting som tyder på at denne situasjonen vil bli endret i tiden framover. Kravene om budsjettkutt og omorganisering er ofte ikke i tråd med forventninger fra innbyggere og brukere. Dermed er dette også prioriteringer som egne medarbeidere ikke har særlig forståelse for.

Det er krevende for alle som står midt oppe i slike situasjoner, men særlig krevende er det for de som står midt mellom de som bestemmer og de som skal omstilles. Å være leder i offentlige virksomheter er en stor utfordring. På den ene siden forventes det at man er lojal mot sine overordnede, på den annen side har man ofte liten innflytelse på det som blir bestemt. Det å skulle informere og involvere medarbeidere i endringer som de i beste fall ikke forstår og i verste fall er uenige i, kan være tungt.

I en tid da kampen om arbeidskraften er stor, er det viktig for det offentlige å styrke sine muligheter til å rekruttere de beste fagfolkene og de beste lederne innen ulike sektorer. Skal man lykkes med det må offentlig sektor fremstå som en spennende og interessant arbeidsplass. Ledere i offentlig sektor må føle at det er de faglige utfordringene som er drivkraften, ikke nedskjæringer og budsjettkutt.