HMS-rapport fra petroleumsvirksomheten overlevert statsråd Hauglie

Lederne, ved Terje Herland, er en av organisasjonene som har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet den nye og viktige HMS-rapporten fra petroleumsvirksomheten. Fredag ettermiddag ble den overlevert statsråd Anniken Hauglie.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Regjeringen.no
Dato

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) inviterte i november 2016 berørte parter, deriblant Lederne, og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden, og utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. Bakgrunnen var at utviklingen i 2015 og 2016 skapte behov for å sette HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten på dagsorden. Gruppen har vært ledet av professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen.

Arbeidsgruppen støtter opp om hovedtrekkene i dagens HMS-regime. Gruppen peker på at innretningen på regimet, med vekt på funksjonsbaserte regler, ansvarliggjøring av aktørene og en risikobasert og dialogbasert tilsynsoppfølging, gir muligheter for innovasjon og valg av gode løsninger.

Et høyt HMS-nivå må opprettholdes og videreutvikles, samtidig som næringen har behov for å redusere kostnader og effektivisere driften. Arbeidsgruppen understreker at effektiviseringstiltak ikke må gå på bekostning av arbeidsmiljø- og sikkerhetsnivået.

Hovedkonklusjonene i rapporten er som følger:

  • Det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. Samtidig har det de siste årene vært sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner.
  • Regimet for oppfølging av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet er i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. En god bruk av handlingsrommet i regimet forutsetter imidlertid at de tre partene har gjensidig tillit og respekt for hverandres roller og ansvar. Dette krever at selskapene følger opp sitt ansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhetsnivået. Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn. To- og trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke i regimet, og må styrkes og videreutvikles.
  • Innretning på regelverket, med i hovedsak funksjonelle krav i kombinasjon med bruk av standarder er ønskelig på bakgrunn av at næringen er i rask utvikling og at selskapene har behov for å ta i bruk den til enhver tid best egnede teknologien. Hovedinnretningen på regelverket er robust og bør videreføres.
  • Kontinuerlig forbedring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er en forutsetning og et felles mål i petroleumsvirksomheten. For å sikre effektiv drift og kontinuerlig forbedring må næringen og myndighetene hele tiden strekke seg etter, lære av og ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.

  • RNNP utgjør det viktigste grunnlaget for felles virkelighetsforståelse av og kommunikasjon om risikonivået i petroleumsvirksomheten. Partene i næringen må fortsatt støtte opp om arbeidet med og videreutvikling av RNNP.

Arbeidsgruppen har en rekke anbefalinger av mer spesifikk karakter. Det foreslås blant annet særlig oppfølging på felles arenaer og i regi av partene med sikte på læring og bedre utvikling av partssamarbeidet, deling av kunnskap og kompetanseutvikling om regelverksregimet.

(Kilde: Regjeringen.no – Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten)