Høring om endring i barnehageloven: Fokus på ledelse bør økes

Kunnskapsdepartementet sendte for en tid siden ut invitasjon til å avgi høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Her kan du lese hele høringsuttalelsen Lederne sendte til Kunnskapsdepartementet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven. Videre foreslår departementet å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Departementet foreslår også at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO)

Lederne er i hovedsak enig i innstillingen fra departementet og de grunnleggende konklusjonene. Å få flere pedagoger inn i barnehagene vil bidra til større fagmiljøer. Endringen vil derimot forutsette at det settes av ressurser til kontorplasser for det økte antallet pedagoger.

Lederne gir deg videre oppdateringer om dette utover.