Høringssvar om forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

Lederne jobber for å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte som ønsker utvidet stilling, og sendte 31. oktober et høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

I høringssvaret vises det til forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om endringer i Arbeidsmiljøloven med tanke på deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemdas avgjørelser.

Lederne mener at Høyesterettens avgjørelse (HR-2016-867) var et steg i feil retning, fordi avgjørelsen innebærer at deltidsansattes muligheter for å få utvidet sin stilling vil bli vanskeligere.

Vi mener at departementets endringsforslag er gode og nødvendige for at Tvisteløsningsnemdas langvarige praksis og forståelse av deltidsansattes fortrinnsrett skal kunne videreføres. Lederne presiserer at det er viktig at Tvisteløsningsnemdas avgjørelser ikke begrenses til å være rådgivende og at deres rettskraft bør stadfestes.

I høringssvaret står det videre at:

«Lederne er enig med departementet i at det er nødvendig med en lovendring etter Høyesteretts dom. Konsekvensen av Høyesteretts avgjørelse vil, som departementet viser til, være at deltidsansatte med en høyere stillingsprosent vil være avskåret fra å kreve fortrinnsrett på lavere stillingsprosenter. Lederne mener derfor at rettstilstanden slik den er i dag, ikke samsvarer med formålet til bestemmelsen, nemlig å redusere bruken av ufrivillig deltid og styrke deltidsansattes stilling i arbeidsmarkedet.»