Informasjon om virkninger av streiken i Felleskjøpet Agri

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder nå som Ledernes medlemmer kan påvirkes som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Felleskjøpet
Dato

Generell informasjon

Negotia-klubben og Felleskjøpet Agri ble ikke enige i årets lønnsoppgjør. Partene møtes dermed hos Riksmekleren mandag 16. september – med fare for streik fra tirsdag 17.

Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO. I den forbindelsen krever Negotias medlemmer å sikre rettigheter som i dag er regulert i tariffavtalen. Dette er hittil avvist av bedriften.

Dersom partene ikke kommer til enighet går 352 av Negotias medlemmer ved Felleskjøpet Agri (inklusive Grønt Maskin, Stavern) ut i streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 17. september. Medlemmene er ansatte innen blant annet disse stillingskategoriene:

  • Butikkselgere
  • Selgere
  • Logistikkplanleggere
  • Produksjonsledere
  • Kundekonsulenter

Medlemmene som tas ut i en eventuell streik er fordelt på 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri samt datterselskapet Grønt Maskin. De største lokasjonene er Lillestrøm, Kløfta og Kambo.

Permittering og streik

Dersom en gruppe ansatte i en bedrift streiker, vil bedriften ofte ha vanskeligheter med å sysselsette andre grupper på en rasjonell måte. Bedriftene har i betydelig grad anledning til å permittere ansatte i slike situasjoner. Det er regler om permittering i Hovedavtalen mellom YS og Spekter. Disse reglene må følges for at en permittering skal være lovlig.

Bedriften må konferere med de tillitsvalgte før det kan gis varsel om permittering.
Gis det betinget permitteringsvarsel, kan dette gjøres til de ansatte ved oppslag, for eksempel på oppslagstavle eller intranett. Ansatte som er fraværende må varsles på annen hensiktsmessig måte.

Arbeidstaker har krav på full lønn inntil eventuell permittering trer i kraft. I forbindelse med permittering grunnet konflikt er arbeidsgiver ikke forpliktet til å betale lønn i arbeidsgiverperioden, dette forutsatt at det er gitt 14 dagers varsel.

Ved permittering er det viktig straks å melde seg hos NAV for å få dagpenger. I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på bestemmelser i Folketrygdlovens § 4-22 om bortfall ved streik og lock-out. Bestemmelsen innebærer følgende:

Den som deltar i streik eller rammes av lock-out får imidlertid ikke dagpenger. Det samme gjelder den som man må anta vil få sine lønns- og arbeidsvilkår påvirket av utfallet av tvisten, og som arbeider i den bedrift eller på den arbeidsplass der tvisten pågår.

Utfallet av en streik blant medlemmer i et annet forbund vil normalt ikke påvirke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Unntak kan tenkes.

Opptreden

Begrepet streikebryteri er et betent begrep med historiske røtter. Tradisjonelt betyr begrepet streikebryteri at arbeidsgiver leier inn uorganisert arbeidskraft for å utføre de oppgaver som de streikende normalt utfører.

Det kan vanskelig oppfattes som streikebryteri hvis arbeidsgiver selv utfører oppgavene, eller deler av dem.

Arbeidstakere i den samme bedriften, som ikke er i streik, må kunne utføre sine vanlige oppgaver, men ikke de oppgaver som de streikende normalt utfører. Ledere i rett oppadgående linje kan imidlertid overta sine underordnedes arbeidsoppgaver uten at det regnes som streikebryteri.