Ledernes vekst- og attføringskonferanse 2018

"Bransjen i et fremtidsperspektiv" var tittelen for vekst- og attføringskonferansen som Lederne arrangerte på Lillestrøm 18. og 19. januar 2018.

Tekst
Marit Garmannslund Nortun
Foto
Marit Garmannslund Nortun
Dato

Ledernes utvalg for vekst og attføring foreslo denne gangen å dele konferansen i to deler, med én faglig dag og én arbeidsrettslig dag. Bakgrunnen er at det er et primært behov for å sette hovedfokus på hva som er status i bransjen nå. Samtidig er det viktig å få fram synspunkter og innspill om hva som kan være fremtidsrettet og hvordan bransjen bør arbeide fremover. Det var dessuten behov for å se nærmere på de juridiske elementene ved omorganiseringer og nedbemanning. Dette er arbeidsrettslige områder bransjen har vært sterkt involvert i gjennom de siste årene.

Det var 27 engasjerte og aktive medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter fra hele landet som møtte fram på Thon Hotel Arena på Lillestrøm om morgenen den 18. januar.

Hege Norøm.

Marit Garmannslund Nortun, bransjeansvarlig for vekst og attføring i Lederne og ansatt rådgiver i region Midt-Norge, åpnet konferansen og ønsket velkommen. Hun opplyste om at det i år er ti år siden bransjeutvalget ble etablert og den første konferansen ble avholdt. Dette var den syvende landsdekkende bransjekonferansen i Lederne. Hun ga deretter ordet til foredragsholder Hege Norøm, seksjonsleder i Fønix Kompetansesenter A/S i Sandefjord, som gikk inn på status i arbeidslivet og utfordringene bransjen står overfor. Hun viste til at 70 prosent av befolkningen er i arbeidsstyrken i dag, hvor arbeidstakerne er i alderen 15-74 år. Andelen er fallende. Befolkningsveksten er større enn veksten i sysselsatte. Hun pekte videre på at de største taperne er menn i sin beste alder. I tillegg er rundt 136.000 jobber «tatt» av digitalisering i løpet av de siste årene. Det er likevel i samme periode skapt rundt 30.000 nye jobber som følge av digitalisering/automatisering.

Hun gikk deretter inn på viktige momenter hvor det bør sørges for at det enkelte NAV-kontor får økt handlefrihet og myndighet, og at man forsterker arbeidet med økt vekt på styring gjennom oppnådde resultater og mindre detaljstyring på virkemidler og aktiviteter. Det er viktig å frigjøre ressurser til oppgaver i NAV-kontorene. Hun la videre vekt på rolleforståelse – Det er NAV som har samfunnsoppdraget. Vi skal være løsningen. NAV skal velges for å lykkes – Arbeidsinkluderingsbedriftene må sørge for at de er den foretrukne samarbeidspartneren blir en del av løsningsbildet!

Videre ble det satt fokus på anbud, vekstmuligheter, AFT, nye produkter, nye kunder – nye muligheter, kompetanse, samarbeid, og til slutt en gjennomgang av og spørsmål rundt hvilke elementer og kunnskaper besitter de virksomhetene som lykkes, hva er det som kjennetegner disse virksomhetene?

Anders Dysvik.

Dag to var satt av til en grundig gjennomgang av de arbeidsrettslige elementene ved nedbemanning og omorganisering. For å få sett nærmere på hva som skjer med ansatte som opplever nedbemanning i egen virksomhet, var organisasjonspsykolog og professor ved BI, Anders Dysvik, invitert til å foredra om «Det medmenneskelige aspektet rundt omstillingsprosesser». Han gikk inn på de ulike formene for ledelse, som tillitsbasert ledelse og kontrollbasert ledelse, hvor han ga deltakerne en oppgave med å vurdere hvilken form for ledelse de selv vil foretrekke. Han gikk deretter videre inn på hvordan de ulike ledelsesmetodene virker inn på de ansattes opplevelse av arbeidet sitt i forhold til blant annet trygghet og forutsigbarhet. Han fokuserte på forskningsresultater av ledelse i ulike virksomheter både i Norge og USA. Han slo fast at «God ledelse er god ledelse» uansett om det er gode eller dårlige tider. Han gikk deretter inn på hvilke motivasjonsfaktorer som «trigger» de ansatte, og hva som kjennetegner de ansatte for om de er motiverte eller grunnleggende umotiverte av jobben. Videre tok han for seg forskning på leder-medarbeider-relasjoner, autonomi, rolleklarhet, hvor han avsluttet med en gjennomgang av ulike former for prestasjonsforbedring.

Alf Kåre Knudsen.

Deretter var Alf Kåre Knudsen, advokat og partner i Bing Hodneland, invitert til å gå gjennom konsekvenser og virkninger av nedbemanning og omorganisering for arbeidstakerne. Han gikk inn på de arbeidsrettslige og juridiske bestemmelsene og startet med viktige begreper som stillingsvernet i Norge. Han gikk deretter grundigere inn på viktige elementer i omstillingsprosesser, som drøftelsesmøter med de tillitsvalgte, krav til saksbehandling etter AML`s bestemmelser, utvelgelseskrets og saklig bruk av utvelgelseskriterier. Han gikk inn på begreper som endringsoppsigelser og krav til dokumentasjon, saksbehandlings- eller formfeil, samt ulike eksempler på rettspraksis og gjennomgang av domsavsigelser fra arbeidsretten.

Marit Garmannslund Nortun avsluttet konferansen med å takke foredragsholder, deltakere og bransjeutvalget for en lærerik, inspirerende og aktiv konferanse, og ønsket alle vel hjem.

Publisert i Nytt fra Lederne