Linjebygg dømt i retten igjen

Lederne har møtt Prezioso Linjebygg i retten flere ganger på kort tid om usaklig oppsigelse. Nylig vant Ledernemedlemmene igjen – denne gang i lagmannsretten. Peter Harholt (36) og Steinar Sjøvik (51) har ennå ikke fått forklart hvorfor de ble oppsagt.

Tekst
Sverre Simen Hov
Sist oppdatert

Peter Harholt.

Prezioso Linjebygg gjennomførte flere nedbemanninger fra desember 2014 til februar 2016. Hverken ansiennitet eller kompetanse skulle tilsi at Harholt og Sjøvik skulle bli oppsagt. Da de ba om begrunnelse fikk de bare generelle formuleringer som ikke ga konkret informasjon om hvilket faktum som var lagt til grunn, eller hvilke vurderinger som var gjort.

For begge medlemmene var det viktigst å oppnå rettferdighet. Ingen av de to ønsket å fortsette i bedriften de hadde tjent trofast og sett på som ”drømmebedriften” i mange år.

”Hemmelig” dokument
Med støtte fra Lederne og advokatfirmaet Norman & Co anla de søksmål. I august 2016 kom en skuffende dom fra tingretten, men med fortsatt støtte fra Lederne ble dommen anket til lagmannsretten som behandlet den i mars 2017. Dommen ga Sjøvik og Harholt medhold i at oppsigelsene var usaklige, og selskapet ble dømt til å betale erstatning og saksomkostninger.

Lagmannsretten trakk frem et dokument bedriften brukte for å avgjøre hvem som skulle sies opp som ikke ble gjort tilgjengelig for de berørte eller deres tillitsvalgte før etter første dag i lagmannsretten, ett og et halvt år etter oppsigelsen. Opplysningene i dokumentet tilsa ikke at de to skulle miste jobben. Det er derfor fortsatt kun spekulasjoner rundt hvordan utvelgelsen egentlig ble gjort.

Levde og åndet for Linjebygg
– Problemet var jo at hverken vi eller andre skjønte hvorfor vi ble oppsagt. Ingen så fornuften i det, og vi kan bare spekulere i hva bedriftens motivasjon kan ha vært, sier Sjøvik og Harholt. De har ennå ikke fått vite hvorfor akkurat de ble oppsagt.

Harholt forteller at han tidlig så at flere oppsagte ikke ble behandlet riktig. Han synes det var spesielt å gå til rettssak mot bedriften han i sin tid levde og åndet for.

– Det var skremmende å se hvordan folk ble behandlet. En nøkkelperson med lang ansiennitet ble for eksempel byttet ut med en nyansatt på grunn av sykdom. Slikt gjør noe med hele ånden i bedriften. Vi er mange som ikke kjenner igjen bedriften og den en gang så sterke ”Linjebyggånden”. Det skyldes i stor grad oppførselen og holdningene ovenfra i selskapet, mener han.

Stig Stormo, Ledernes tillitsvalgte i Prezioso Linjebygg.

Hadde ikke fått fred
Både Sjøvik og Harholt understreker at de fortsatt har sterke bånd til og god kontakt med mange av kollegene de har jobbet med gjennom flere år. De ønsker å gi ros til hvordan Lederne, advokatene Vidar Lindbekk og Julie Høydal Davik og ikke minst Ledernes tillitsvalgte i Prezioso Linjebygg, Stig Stormo, bistod dem i en vanskelig tid.

– Dette er viktig å få frem. Støtten har vært helt enestående. Uten en sterk og pålitelig organisasjon i ryggen hadde vi ikke hatt store sjansen, mener de, og takker varmt alle de involverte.

Sjøvik forteller at saken har vært en belastning for både han selv, familien og tidligere kollegaer, og at det derfor ble så viktig å vinne i lagmannsretten ikke bare for han, men også for alle rundt.

– Denne seieren gjør at folk kan forstå hvordan vi ble svartmalt av bedriften. Det var en sterk belastning etter så mange år i bedriften å måtte gå til sak, men vi følte dette var så graverende at vi måtte sette ned foten. Jeg hadde ikke fått fred ellers, forteller han.

Advokat Vidar Lindbekk.

Kunne vært korrigert med åpen prosess
Advokat Vidar Lindbekk peker på at lukket saksbehandling skaper usikkerhet og frustrasjon.

– Den hindrer de berørte fra å kunne imøtegå vurderingene som gjøres, og faktagrunnlaget blir ikke kvalitetssikret. I denne saken konkluderte retten med at oppsigelsene ble gjort på et mangelfullt og til dels uriktig faktagrunnlag, og at oppsigelsene derfor var usaklige, forteller han.

Lindbekk understreker hvor viktig håndteringen av saken fra Ledernes tillitsvalgte i Prezioso Linjebygg, Stig Stormo, var for saken. Bedriften og de tillitsvalgte ble i 2014 enige om objektive og kontrollerbare nedbemanningskriterier. Dette ønsket bedriften i 2015 å endre til i hovedsak subjektive og ikke-kontrollerbare kriterier. Ledernes tillitsvalgte, Stig Stormo, sa nei til endringen. Det ble avgjørende for den videre saksgangen.

– Dommen er godt egnet til å belyse viktigheten av størst mulig åpenhet. Fordi prosessen var lukket, visste ikke de ansatte hvorfor de ble sagt opp. Da vi fikk ut opplysninger etter dag én av ankesaken, viste det seg at beslutningene var tatt basert på feil som lett hadde blitt korrigert om prosessen hadde vært åpen, forteller advokat Lindbekk.