Linjebygg dømt for usaklig oppsigelse av Ledernemedlem

Ledernemedlemmet, en mann i midten av 50-årene som ikke ønsker å stå frem med navn, vant saken han med bistand fra Lederne anla mot Prezioso Linjebygg i forbindelse med en nedbemanningsprosess i selskapet. Selskapet må betale nærmere 230.000 kroner, og har anket dommen.

Det var en stor lettelse for Ledernemedlemmet da Romsdal tingrett i januar 2017 kom til at oppsigelsen av ham var ugyldig. Han har vært ansatt siden 1995, og er en av de med lengst ansiennitet i bedriften.

I forbindelse med en nedbemanning våren 2016 ble han og flere andre sagt opp. Samtidig ble andre avdelinger utvidet. Medlemmet satt i en mellomlederstilling, og ble tilbudt fagarbeiderstilling til tross for at bedriften hadde andre ledige lederstillinger. Han søkte en annen mellomlederjobb, men ble forbigått av både eksterne og interne søkere selv om de hadde betydelig kortere ansiennitet og selv om han hadde alle de formelle kvalifikasjonene til stillingen.

Tydelig brudd på loven

Advokat Kjetil Sandnes.

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes, som førte saken på vegne av Ledernemedlemmet, sier at ved nyansettelsene, som foregikk nærmest parallelt med oppsigelsene, anså bedriften seg uforpliktet til å prioritere ansatte i selskapet.

– Vi oppfattet bruddet på arbeidsmiljøloven som tydelig. Ikke bare valgte bedriften å se bort fra ansiennitet blant utvelgelsen mellom interne søkere, man de gikk enda et skritt lengre når de samtidig hentet inn nyansatte på bekostning av personer som ble værende i bedriften, påpeker Sandnes.

Fikk tingrettens støtte
I plikten til å tilby annet passende arbeid ligger det en plikt til å tilby det mest relevante arbeidet man har. Det var uomtvistet at Ledernemedlemmet var kvalifisert til stillinger bedriften hadde behov for rett før oppsigelsen ble foretatt.

– Bedriften har i denne saken forsøkt å fristille seg for sine forpliktelser ved å tilby lavere lønnet arbeid i en stilling med mindre ansvar. Bedriften hevdet til og med at medlemmet foretrakk en stilling som fagarbeider, til tross for at han samtidig hadde søkt en av de nye lederstillingene, fortsetter Sandnes.

Domstolen kom enstemmig til at denne fremgangsmåten var usaklig, og Ledernes advokat mener dommen er klar og tydelig. Oppsigelsen ble kjent ugyldig og medlemmet ble tilkjent oppreisingserstatning og dekning av saksomkostninger.

«Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd første punktum at en oppsigelse ikke er saklig dersom arbeidsgiveren har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. I dette ligger en plikt for arbeidsgiver til å skaffe arbeidstakeren et arbeid som er så likt som mulig det arbeid han tidligere hadde, både arbeidsmessig og lønnsmessig», heter det i dommen.

Glad for støtten fra Lederne

Stig Stormo.

Ledernes tillitsvalgte ved bedriften, Stig Stormo, er glad for støtten fra Lederne i saken.

– Uten faglig og økonomisk bistand fra Lederne ville denne saken aldri kunne vært ført. Det er mange ved bedriften som opplever at bedriften i nedbemanningsprosesser har sett bort fra lang ansiennitet og erfaring. Denne saken er derfor viktig for de ansatte siden den viser at bedriften må forholde seg til retningslinjene i lov- og avtaleverket, sier Stormo.

Prezioso Linjebygg har hovedkontor i Molde, og avdelingskontor i Stavanger, Bergen, Trondheim og Harstad. Det er rundt 500 ansatte i bedriften.

Rettssaken gikk i Romsdal tingrett i slutten av november. Bedriften har anket dommen, men Ledernes advokat mener saken ble stadig sterkere under tingrettsbehandlingen, og ser ingen grunn til at lagmannsretten skal komme til et annet resultat. Medlemmet står i sin opprinnelige stilling mens saken påløper.