– Positive Equinor-kontrakter – men husk topartssamarbeidet!

Equinor tildelte nylig store kontrakter til Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger. Ledernes tillitsvalgte i de tre selskapene er svært glade for de store kontraktene og arbeidet de representerer, samtidig som de fremhever behovet for gode samarbeidsarenaer mellom selskapet og de ansatte fremover.

Tekst
Sigve Medhaug
Dato

Ledernes regionkontor i Stavanger arrangerte nylig en strategisamling for flere av våre tillitsvalgte og representanter i de stor oljeservicebedriftene Baker Hughes GE, Halliburton og Schlumberger. Uken etter ble flere av selskapene tildelt store kontrakter med Equinor som representerte en stor positivitet i bransjen. Kontraktene ble omtalt i de fleste riksmedier, og oppfattet som en udelt positiv ting. Selv om en selvfølgelig er glad for de store kontraktene og arbeidet de representerer ble de samtidig fundamentert på en ny måte å tenke operasjon på som kan potensielt bety store omstillinger for våre medlemmer.

Dette skjer samtidig som det er et stort fokus fra myndighetene på å ivareta et eksisterende partssamarbeid og det regelverksregimet som vi opererer med i dag. En grunnstein i regelverket er topartssamarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som skal ivaretas av bedriften og de lokale tillitsvalgte. Våre tillitsvalgte i disse bedriftene opplever ikke at de nye løsningene først og fremst blir utarbeidet i lag, og hadde behov få å gi ut følgende resolusjon:

«Lederne og våre tillitsvalgte hos Baker Hughes GE, Halliburton og Schlumberger som representerer sine grupper offshore mener det er viktig at de tillitsvalgte i større grad blir involvert i et hvert arbeid som kan ha effekt på deres sikkerhet og arbeidssituasjon. Gruppene i Baker Hughes GE, Halliburton og Schlumberger er positive til dialog med sine arbeidsgivere angående alle fremskritt og mulige endringer som både ivaretar sikkerhet og bedrer effektivitet og lønnsomhet, men mener topartssamarbeidet er avgjørende for å sikre at en i felleskap finner frem til de beste løsningene. En god dialog som også sikrer forutsigbarhet for lønns- og arbeidsforhold ved nye driftsformer må på plass.

Ledernes tillitsvalgte mener prosessen med å flytte kompetansen fra offshore- til onshorestillinger så langt i alt for stor grad har båret preg av å være orientering, fremfor medvirkning. Her må vi som arbeidstakernes representanter få komme på banen for å sikre felles og omforente gode løsninger i forbindelse med de nye driftsformene.».

English:

«Lederne and their delegates in Baker Hughes GE, Halliburton and Schlumberger representing the offshore members would like to express the importance of involving union delegates in any work affecting both their members safety and work situation. The groups invite the employers to a dialogue to find beneficial progress ensuring both safety, efficiency and profitability. It is crucial that this dialogue also ensures predictability for existing terms related to new modes of operation.

The Lederne delegates feel that the process of moving competency from offshore to onshore posititions so far has been too much of an orientation process, rather than a cooperation process. The delegates must be given a voice to ensure common and united good solutions to the new mode of operation.»