Bilde av Kristin plattformen

Reagerer kraftig på uttalelser fra Statoil-direktør

Sikkerhetssjef Øystein Arvid Håland i Statoil mener i følge Stavanger Aftenblad at ansatte på Kristin-plattformen trekker «HMS-kortet» for å redde arbeidsplasser når de uttrykker sin bekymring for planlagte kutt i bemanningen offshore. Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen reagerer sterkt på uttalelsen og understreker viktigheten av at vernetjenesten tør å lufte sine bekymringer, nettopp for å unngå ulykker.

Tekst
Sverre Simen Hov
Foto
Kristin-plattformen, foto: Marit Hommedal
Dato
Her ser man forbundsleder i organisasjonen Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Ingvartsen viser blant annet til at Statoils sikkerhetssjef nylig deltok i en arbeidsgruppe om HMS i petroleumsindustrien med arbeids- og sosialdepartementet som blant annet konkluderte med at to- og trepartssamarbeidet må styrkes.

– Om Hålands uttalelse i Stavanger Aftenblad om vernetjenestens bekymring på Kristin-plattformen er hans bidrag til å styrke partssamarbeidet er det total skivebom. En slik uttalelse bidrar til å ødelegge for samhandling og samarbeid, som må være noen av forutsetningene for å sikre driften på plattformene, understreker Ingvartsen.

Han støtter Statoils sikkerhetssjef i at det er ledelsen som står ansvarlig om noe går galt og at det er de som må forsvare enhver form for hendelse, men poengterer også at det er vernetjenesten og de som jobber på plattformene som vet hvor skoen trykker og som blir de første til å merke en eventuell hendelse på kroppen.

– Når de ansatte ikke føler de kommer noe sted med sine bekymringsmeldinger blir de nødt til å ta i bruk verktøyene de har til rådighet. Når de så i neste omgang blir konfrontert med denne typen uttalelser i Stavanger Aftenblad oppleves det som hersketeknikk og en måte å snu opinionen mot de. Det er en ødeleggende og unødvendig fremgangsmåte, sier Ingvartsen.

Frykter storulykke på Kristin-plattformen
Bakgrunnen for saken er at ansatte på Kristin-plattformen mener det er fare for liv og helse dersom Statoil gjennomfører de planlagte kuttene i bemanningen offshore. Deres bekymring er manglende risikovurdering og konsekvensene dette kan få.

– På plattformen er det mange ting å ta tak i. Vi har, som alle andre på norsk sokkel, kuttet drifts- og vedlikeholdsbudsjettet offshore betydelig de siste årene. Grensen for hva som er forsvarlig nærmer seg. HMS må være mer enn fine ord i festtaler. Å kutte bemanning øker risikoen for storulykke, slik vi ser det, sier Magne Johnsen, hovedverneombud på Kristin-plattformen på Haltenbanken i Norskehavet, i en kommentar til Stavanger Aftenblad.

Vurderes i departementet
Statoil-ledelsen mente at arbeidsmiljøutvalget på Kristin-plattformen manglet vedtakskompetanse og anket avgjørelsen til Petroleumstilsynet (Ptil) for å få vedtaket erklært ugyldig. Dette fikk Statoils ledelse støtte for. Arbeidstakerne har nå klaget vedtaket fra Ptil inn til arbeids- og sosialdepartementet.

Johnsen sier at de i klagen til departementet stiller seg uforstående til at Ptil støtter Statoil i at lokale arbeidsmiljøutvalg ikke har vedtakskompetanse i HMS-saker og forhold de ansatte kjenner aller best.

– Med sitt vedtak legitimerer Petroleumstilsynet svekkelse av arbeidsmiljøloven og trepartssamarbeidet. Det er noe vi beklager sterkt, sier Johnsen til Stavanger Aftenblad.

Det er også kommet innsigelser fra ansatte på andre plattformer Statoil skal bemanne ned. Blant annet har arbeidsmiljøutvalget for de tre Gullfaks-plattformene sendt brev til Statoils toppledelse og Petroleumstilsynet. Her beskriver også de ansatte bekymring for at nedbemanninger direkte går utover liv og helse. Men i arbeidsmiljøutvalget her var det arbeidsgiversiden som hadde flertall og derfor kunne ikke de Gullfaks-ansatte gjøre samme vedtak som ble gjort på Kristin-plattformen.

Store innretninger – mest bemanningskutt
Tiltakene innebærer blant annet at de store innretningene, som også er eldst og dermed har det største vedlikeholdsbehovet, får de største kuttene. Tiltakene skal gjennomføres innen 2019 og innebærer at vel 430 offshoreansatte berøres.

– Det er dramatisk at innretningene med mest behov for vedlikehold rammes hardest, poengterer Ledernes forbundsleder.

Statoil har også sagt at den uavklarte situasjonen kan gå utover den øvrige sokkelnedbemanningen og har i følge Stavanger Aftenblad truet med at Kristin-saken kunne få betydning også for oppstarten av Johan Sverdrup. Dette fordi en del av de ansatte som nedbemannes på andre plattformer skal over på Johan Sverdrup-plattformen.

– En slik prioritering blir etter vår oppfatning helt feil. Det er HMS som alltid skal ha førsteprioritet, understreker Ingvartsen.