Rikslønnsnemndas kjennelse etter sommerens streik: Arbeidsgiverne fikk som ventet fullt gjennomslag

Rikslønnsnemnda behandlet denne uken sokkeloppgjøret etter sommerens streik og varsel om lockout. Som vanlig i Rikslønnsnemnda gikk kjennelsen i arbeidsgivers favør. Lederne tok dissens. I etterkant har Industri Energi og SAFE gått hardt ut med tøffe beskyldninger mot Lederne.

Sist oppdatert

Eksterne nyhetslinker:

Tekst: Sverre Simen Hov

Rikslønnsnemndas kjennelse betyr at det siste tilbudet som ble gitt fra Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening OLF) blir lagt til grunn. Reguleringen gjøres gjeldende fra 10. juli 2012. Kjennelsen kan lastes ned som pdf ovenfor.

– På vegne av våre medlemmer er vi skuffet over Rikslønnsnemndas kjennelse. Vi er i hovedsak enige i pensjonsforlikets intensjon om å stå lengre i arbeid. Men for denne gruppen ansatte, der mange er så utslitt helsemessig etter mange års hardt rotasjonsarbeid at de ikke har helse til å fortsette, vil nå den økonomiske byrden måtte tas av samfunnet og ikke selskapet. Uføretrygd blir deres eneste alternativ, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

– Det er også alvorlig at bedriften ensidig sier opp pensjonsavtalene for selskapets slitere men ikke for toppledelsen. Det oppleves som et løftebrudd og et svik av ansatte som i mange år har jobbet i den tro at pensjonsavtalen var gjeldende. Plutselig blir den med et pennestrøk fjernet.

– Lederne fortsetter imidlertid arbeidet med å ivareta våre medlemmer på en best mulig måte.  Dette er et tema som vil bli tatt opp igjen med jevne mellomrom i både lokale og sentrale forhandlinger. Vi vil også vurdere dette juridisk, sier Brekke.

Ledernes krav
Dette var Ledernes krav ved hovedforhandlingene i vår:

  • Ny pensjonsreform – økonomisk oppdekning av eventuelle tap i forbindelse med ny pensjonsreform. Krav tariffeste pensjonsalder på 62 år grunnlag 66 prosent. Fleksibel pensjonsalder skiftgående personell.
  • Generelt tillegg – det kreves et generelt tillegg på 4,5 prosent ved årets oppgjør.
  • Skift/natt-tillegg/konferansetid – ulempetillegget settes til 16 prosent av A-8 linje 1 OLF lønnstabell, for personell som har konferansetid.
  • 4 A bestemmelse – avvikling av 4 A bestemmelsen.
  • Helligdagsgodtgjørelse – økes til kr 2000.
  • Samordning av arbeidsplikt – det kreves at lønnstrekk på 7,71 prosent blir satt ned til 3 prosent (ref. redusert arbeidsplikt tariff OLF landanlegg).
  • Høringsforslag lugardeling – Ledernes høringsforslag angående lugardeling, shuttling og nattarbeid.

Pensjon i fokus
Det sentrale stridstemaet var kravet om å beholde tidligpensjonsordninger som gjorde det mulig for skiftgående personell med ofte sviktende helse å gå av med full pensjon når de fylte 62 år. Tidligere i år besluttet Statoil å avvikle sin tidligpensjonsordning for alle ansatte men ikke for toppledelsen. Det provoserte organisasjonene til å gå til streik ved årets lønnsoppgjør.

Motparten, Norsk olje og gass (tidl. OLF), avviste blankt å forhandle om pensjonsspørsmål. De mener pensjonsordninger ut over den generelle AFP-ordningen ikke har noe i en tariffavtale å gjøre, til tross for at tidligpensjonsordninger er del av andre, konkurrerende arbeidsgiverorganisasjoners tariffavtaler.

Streiken varte i 16 dager, og det var på kvelden 10. juli regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Vedtaket kom bare noen minutter før arbeidsgiverne sto klare til å iverksette en massiv lockout som ville stanset all produksjon av olje og gass på norsk sokkel.

Fakta om Rikslønnsnemnda
Per Helge Ødegård og Terje Herland (begge heltidstillitsvalgte i Statoil) var Ledernes representanter i Rikslønnsnemnda, der også forbundsleder Jan Olav Brekke møtte med advokat Vidar Lindbekk, som prosederte for Lederne.

Rikslønnsnemnda er en permanent lønnsnemnd som behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som Stortinget vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda oppnevnes av regjeringen for tre år av gangen og er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet. 7 representanter møter ved konflikter etter tjenestetvistloven og 9 representanter ved konflikter etter arbeidstvistloven, mens i alle tilfeller har kun 5 av de møtende har stemmerett. (Kilde: Wikipedia.)

Nemnda som behandlet Ledernes sokkelkonflikt bestod av disse stemmeberettigete medlemmene:
Sorenskriver Stein Husby (leder)
Direktør Anne-Britt Evensen Norum
Professor Steinar Strøm
Nestleder i LO Tor-Arne Solbakken
Forhandlingsdirektør i NHO Rolf Negård
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård
Fagsjef forhandlinger i Norsk olje og gass, Børge Bekkeheien

Kunne ikke støtte IE og SAFEs krav
IE og SAFE uttrykker nå i media at de er skuffet og forbannet over at Lederne hadde egne krav i Rikslønnsnemnda.

– Vi tror ikke det har hatt noen betydning for nemndas kjennelse. Vi prosederte på vårt opprinnelige krav, som ble fremlagt ved forhandlingenes oppstart i vår. Vi kunne ikke støtte IE og SAFEs krav da det etter vår vurdering hadde for mange usikre momenter, for eksempel i forhold til ekstra skattebelastning på arbeidstakerne. Vi ønsket å prosedere på en etablert og juridisk forutsigbar ordning, understreker Brekke, Ødegård og Herland.