Hver tredje varsler blir personlig straffet

Det er positivt at det kan bli obligatorisk å ha gode rutiner for varsling i norske virksomheter, skriver Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne) og Trond Markussen (president i NITO) i denne kronikken.

Tekst
Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne) og Trond Markussen (president i NITO)
Sist oppdatert
Jan Olav Brekke
Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Et sunt norsk arbeidsliv er avhengig av ansatte som varsler om forhold på arbeidsplassen som ikke er som de skal. God ledelse tilrettelegger for god varslingskultur, der ansatte tør å varsle og der det finnes gode rutiner for håndtering av varsling. Dessverre er ikke alle ledere sitt ansvar bevisst.

I Ledernes ferske undersøkelse svarte 26 prosent at de fikk refs av ledelsen etter at de hadde varslet om det de mente var kritikkverdige forhold. 17 prosent av varslerne sa at de ble fratatt arbeidsoppgaver og ni prosent svarte at de mistet stillingen sin.

Blant NITOs respondenter svarte nesten 33 prosent av de som hadde varslet at det hadde fått negative konsekvenser for deres arbeidsforhold. Nesten 40 prosent svarte at de opplever det som vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold i sin virksomhet. Dette er urovekkende tall.

Trond Markussen, president i NITO.
Trond Markussen, president i NITO.

Lovforslag for bedre rutiner
I dagens regler er det kun en plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling «dersom forholdene i virksomheten tilsier det». Denne vurderingen er i stor grad opp til ledelsen å foreta. Vi vet at arbeidstakere som varsler er mindre utsatt for gjengjeldelse i virksomheter som har etablerte og kjente varslingsrutiner, enn i virksomheter som ikke har det. Evalueringen av varslerinstitusjonen viser også tydelig at det varsles mer der det er rutiner for varsling.

Den 20. juni ble det sendt ut forslag til nye lovregler om varsling med frist for uttalelse til 1. oktober 2016. Vi er positive til forslaget om å innføre obligatoriske rutiner for varsling i alle virksomheter med flere enn ti ansatte. Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. Varslervernet i dagens arbeidsmiljølov gjelder kun for virksomhetens egne ansatte, og innleide vil derfor kunne være i en særlig sårbar situasjon dersom de sier fra om kritikkverdige forhold.

Primært et lederansvar
God varslingskultur er likevel primært et lederansvar, uavhengig av lovregler. Ledere må bygge modige ansatte ved å skape en åpen og trygg kultur, hvor man kan ta beslutninger, være uenige i en ledergruppe, og varsle om kritikkverdige forhold. En slik kultur er et suksesskriterium for fremtidens norske vinnerbedrifter. Diskusjonen rundt forslaget som nå er ute på høring er en god start.