Vi trenger flere kvinnelige ledere

Ledernes nestleder Liv Spjeld By har i disse dager et leserinnlegg på trykk i flere aviser: - I Norge har vi dessverre Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked, og næringslivet vårt henger etter. I privat næringsliv er det kun 13 prosent kvinnelige toppledere.

Tekst
Liv Spjeld By
Sist oppdatert

Det finnes ikke særlig mange kvinner verken i konsernledelsen i de største selskapene, eller i posisjoner som toppledere i litt mindre selskapene. Og det er svært synd.

Det er nok en kjensgjerning at en del bedriftsstyrer ikke er gode nok til å se de kvinnene som tross alt finnes der ute, men et viktig problem er nok også at det finnes få kvinner med tung lederbakgrunn. Vi i Lederne mener vi må begynne i andre enden av bedriftshierarkiet for å få gjort noe med dette. For det er nødvendig med relevant erfaring fra å være leder på et høyt nivå hvis du skal bli konsernsjef i Statoil, Storebrand eller Orkla, og da trenger vi flere kvinner med ledererfaring på lavere nivå.

Gjennom flere år har flere kvinner enn menn tatt høyere utdanning, det er høy kvinneandel på studier innen juss, økonomi og ledelse. Dermed er det ikke slik at mangel på utdanning er forklaringen på få kvinnelige ledere. Vi kan derfor fastslå at det er i arbeidslivet skjevfordelingen skjer. Årsakene er mange og sammensatte, og handler både om kultur, struktur og personlige valg, noe jeg ikke skal gå nærmere inn på her. Flere kvinner enn menn ender av flere årsaker opp med å arbeide deltid, og å ta på seg færre lederoppgaver i starten av karrieren. Så ruller ballen.

Dersom en bedrift skal ansette en ny avdelingsleder og valget står mellom to personer på samme alder, med lik utdanning og like lang fartstid i bedriften, men den ene har hatt flere lederoppgaver enn den andre, blant annet fordi den andre har tatt mer ansvar på hjemmebane, da ender ofte valget på den første. Og det er oftest en mann.

Tilrettelegging for å kombinere arbeidsliv med familieliv er viktig for å få flere kvinnelige ledere, men vi i Lederne mener man også kan gjøre andre grep for å få til dette. Har man først hatt lederansvar på lavt nivå, blir man lettere mellomleder. Har man erfaring som mellomleder, kan man rykke opp i ledergruppen og derfra er det i alle fall muligheter til å nå helt til topps i bedriften. Derfor er det avgjørende å starte med rekruttering av kvinner i de laveste lederposisjonene i bedriftene. Skal det lykkes, må kvinner motiveres til å ønske, ville og tørre å ta på seg lederansvar. Så enkelt – og vanskelig er det å få kandidater til å bli toppsjefer i de aller største selskapene her i landet.

Publisert i Nytt fra Lederne