Viktig spørreundersøkelse fra Petroleumstilsynet

Lederne oppfordrer alle medlemmer innen olje og gass til å svare på en spørreundersøkelse i regi av Ptil. Den er en del av rapporten ’Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet’, som gjennomføres i perioden 14. oktober til og med 24. november 2019. Norce Norwegian Research Centre AS (NORCE) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Det er oppnevnt en kontaktperson på landanleggene og innretningene/felt i forbindelse med utdeling og innlevering av skjemaene.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Petroleumstilsynet
Dato

Formålet med spørreundersøkelsen er å måle ansattes opplevelse av arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet og kartlegge forhold som har betydning for variasjon mellom grupper og i utvikling over tid. Dette skal bidra til å identifisere behov for tiltak og måle effekten av tidligere gjennomførte tiltak.

Spørreundersøkelsen har blitt gjennomført annet hvert år siden 2001 offshore og fra 2007 også på landanlegg. Undersøkelsen er en del av rapporten ’Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet’. Rapporten omfatter også mange andre indikatorer på utviklingen i risikonivå for storulykker, barrierer, alvorlige personskader og fysisk kjemiske arbeidsmiljøindikatorer. Målet med RNNP er å følge utviklingen i risikonivået og være et grunnlag for forbedringer innen arbeidsmiljø og sikkerhet i næringen og i den enkelte virksomhet. Spørreskjemaundersøkelsen utgjør et viktig grunnlag i dette arbeidet.