Omsorgspenger

Omsorgspenger ved sykt barn, stengt barnehage/skole eller av særlige smittevernhensyn.

Retten til omsorgspenger, også kjent som «sykt-barn-dager», gir arbeidstakere som er borte fra jobben grunnet sykt barn eller barnepassers sykdom, rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon.

Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett til varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Omsorgsdager kan brukes ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, forlenges retten til omsorgspenger til ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Vilkår for rett til omsorgspenger

For å få omsorgspenger må arbeidstaker:

 • ha omsorgen for barnet.
 • ha vært i jobb i minst fire uker.
  • Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger er likestilt med jobb.
 • være borte fra jobb på grunn av minst én av følgende:
  • Barnet eller barnepasser er syk.
  • Barnet skal følges til legen, selv om barnet ikke er sykt akkurat den dagen.
  • Barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.
  • Barnet kan ikke gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forhold til koronaviruset. Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn. Det kan være av smittevernhensyn til barnet, eller andre familiemedlemmer som barnet bor med.

Krav om legeerklæring?

Det kreves ikke legeerklæring når den ansatte tar ut omsorgsdager, med unntak av fravær som skyldes særlige smittevernhensyn.

Hvis barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager, selv om antall dager er brukt opp. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. Arbeidstakeren skal levere bekreftelse fra lege til arbeidsgiver som bekrefter at særlige smittevernhensyn må ivaretas.

Antall omsorgsdager og endringer fra 1. januar 2021

Som følge av korona-utbruddet har foreldre fått omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager har vært stengt. Reglene for å bruke omsorgsdager og arbeidsgivers rett til refusjon for omsorgspenger har blitt endret flere ganger.

Antall omsorgsdager ble nullstilt 1. juli 2020. Uavhengig av om det var brukt omsorgsdager tidligere i året eller ikke, betød dette at:

 • arbeidstakere som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre fikk 10 omsorgsdager hver i resten av 2020.
 • arbeidstakere som har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre fikk 15 omsorgsdager
 • enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke fikk dobbelt så mange dager med omsorgspenger.

Fra 1. januar 2021 skal arbeidsgiver betale de 10 første dagene med omsorgspenger. Omsorgsdager kan ikke benyttes der arbeidstaker er 100 % permittert. Ved delvis permittering kan omsorgsdager brukes for de dager der arbeidstaker skulle ha vært på jobb.

Der skole eller barnehage har redusert åpningstid kan foreldre ha behov for delvis fravær fra jobb. Omsorgsdager til å dekke dette behovet kan da benyttes. Ved behov for å ta ut enkelttimer eller halve dager vil det være opp til arbeidsgiver å godkjenne dette. Arbeidsgiver kan da la timer benyttet til slikt fravær telle som hele omsorgsdager selv om ikke hele dagene ble benyttet. Vi anbefaler i slike situasjoner å gå i dialog med arbeidsgiver, og arbeidsgiver bør oppfordres til å være fleksibel.

Når omsorgsdagene er brukt opp, må det gjøres en avtale med arbeidsgiver. Det er opp til arbeidsgiver om det for eksempel kan innvilges velferdspermisjon, ferie, avspasering, eller om det finnes andre muligheter.

Foreldre som må bruke omsorgsdager der skole eller barnehage er stengt, eller grunnet særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem som barnet bor med, kan få omsorgspenger fram til og med 30. juni 2021, selv om antall omsorgsdager er brukt opp. Regjeringen har foreslått å forlenge de midlertidige reglene om utvidet rett til omsorgspenger til ut september 2021.

Utbetaling av omsorgspenger

Når det skal tas ut omsorgsdager, må arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver. Omsorgspenger betales av arbeidsgiver direkte for de første 10 dagene, og hvor arbeidsgiver deretter kan kreve refusjon fra NAV for ytterligere omsorgsdager etter 10 dager.

Omsorgspengene beregnes etter de samme bestemmelsene som for sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget (maks 6G). Hvis full lønn overstiger 6G, vil omsorgspenger for det overskytende kunne utbetales der det er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eventuelt gjennom tariffavtale.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Fram til 30. juni 2021 er det mulig å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder overføring av tilgjengelige omsorgsdager til en annen omsorgsperson når begge har rett til å bruke omsorgsdager, f.eks. den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

Det er kun hele omsorgsdager som kan overføres.

Overføring av omsorgsdager må meldes til NAV.

Les mer, herunder ofte stilte spørsmål og svar, på NAV sine nettsider: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger