Ledelsen vil fjernstyre Valemon fra land

Statoil og partnerne i Valemon har besluttet at plattformen skal styres fra kontrollrom på Sandsli. Dette er den første plattformen av denne størrelse i Statoil sin historie som blir ubemannet i 4 uker og styres fra land i dette tidsrommet. Alle fagforeningene utarbeidet en protokolltilførsel til beslutningsunderlaget der vi dokumenterer en rekke svakheter med denne ordningen. Her kan vi særlig nevne følgende elementer:

• Store muligheter for redusert PE (produksjonseffektivitet)
• Svært lav utnyttelse av personellressursene, da teamet som skal være ombord i 2 uker må starte opp alle aktiviteter og avslutte alt før de forlater plattformen som da bli ubemannet i 4 uker
• Kostnad med å bygge kontrollrom på land (ca. 80 mil.)
• Økt bruk av shutling av «crash team» fra Kvitebjørn i perioden Valemon er ubemannet
• Økt bruk av kjøpte tjenester, da vi har svært liten egen bemanning til rådighet
• Utfordrende med at det er Ptil som er tilsynsmyndighet på sokkel og arbeidstilsynet på landkontorene.
• Store forskjeller i land og sokkelkontrakter for tariffert personell, vil medføre lite kontinuitet på personellet i land kontrollrommet.
• Ingen robusthet ved sykefravær.

Lederen og SAFE, som representerer flertallet av arbeidstakerne i UPN sokkel, kjenner ikke igjen i artiklene på Entry, i BT og Stavanger Aftenblad. Her ser det ut som om alle fagforeningene er tilfreds med at det skal være lokal styring av Valemon når det er folk ombord. SAFE og Lederne mener at installasjoner med en størrelse som Valemon skal drives med kontinuerlig bemanning og styring om bord. Vår protokolltilførsel omhandler en rekke andre negative effekter ved den valgte driftsmodellen, og disse er presentert for UPN ledelse. Vi vil også klargjøre overfor våre medlemmer at vi har vedtak i våre foreninger som sier at vi skal gå mot innføring av kontrollrom på land for bemannede plattformer av denne størrelse.

Viser også til artikkel på offshore.no, der Lederne sitt syn på ubemannet kontrollrom med personell ombord kommer frem. I utgangspunktet skal ikke Valemon det, men vi er bekymret for at bedriften vil presse frem en slik løsning senere.

Protokolltilførsel for beslutningsunderlag for Valemon