Lederne i møte med olje- og energiministeren

Lederne i møte med olje- og energiministeren: – Jevnt aktivitetsnivå er prioritert

– Regjeringen er inneforstått med at ansatte i petroleumsbransjen og leverandørindustrien, og deres organisasjoner, forventer og krever langsiktighet og forutsigbarhet. Det er også regjeringens mål. Det skal vi oppnå både gjennom å ta i bruk ny teknologi for å få mer ut av eksisterende reservoarer, lete og utvinne nye og opprettholdelse og videreutvikling av kompetanse. Men vi registrerer at det kommer motstridende signaler fra oljeselskapene og næringen selv, og det er viktig at alle aktører har tro på at oljealderen i Norge på langt nær er over.

Olje- og energiminister Tord Lien var klar i sitt budskap på møtet som NITO, Tekna, Negotia og Lederne hadde med statsråden 19. november. Temaene for møtet som de fire organisasjonene gjennomførte med statsråden omfattet blant annet olje- og gassindustriens, og leverandørindustriens framtid, bruk av ny teknologi, ivaretagelse og utvikling av kompetanse, et stabilt aktivitetsnivå og nedsettelse av et partssammensatt utvalg for videreutvikling av næringen.

– Regjeringen er innstilt på å bidra til at et jevnt aktivitetsnivå på sokkelen, blant annet for å motvirke usikkerhet om dette er en bransje man fortsatt skal satse på. Men det ligger i sakens natur at aktiviteten nødvendigvis fortsatt vil være syklisk i den forstand at det i stor grad er opp til selskapene selv å ivareta sysselsetting og aktivitet, og hvor kostnadsnivået i bransjen selvsagt også spiller en viktig rolle. Vi registrerer at det foregår nedbemanning, men de politiske signalene skal ingen være i tvil om, og det er at vi vil bidra til å opprettholde aktivitet. I så måte er funnet av, og på sikt produksjon, på Johan Sverdrup essensielt, hvor vi snakker om i størrelsesorden behov for 51 000 arbeidsplasser. Samtidig er vi nødt til å tenke langsiktig gjennom å benytte høyteknologien vi har utviklet til å utvikle fornybare energikilder. Vi kan og er innstilt på, å gjøre begge deler, sa statsråd Tord Lien.

Fra Ledernes side deltok nestleder Tor Hæhre.