Vil møte næringsministeren om maritim sektor

Maritim sektor er en av Norges viktigste og mest innovative næringer, men pandemien synliggjør nå behov for akutte tiltak. Arbeidstakerorganisasjonene Lederne, Fellesforbundet, NITO, Negotia, FLT og Tekna ber derfor i et brev til næringsministeren om et møte vedrørende behovet for en tiltakspakke for maritim sektor.

Dato
Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen er en av avsenderne bak brevet til næringsministeren.

– Vi er glade for at regjeringen har satt i gang en analyse av hvordan korona og oljeprisfall har rammet verftsnæringen, men håper at man er villig til å se på ulike tiltak mens man venter på analysen. Vi mener man bør bruke offentlige anbud aktivt for å sikre at prosjekter tilfaller den norske maritime klyngen, skriver de seks organisasjonene i brevet, og viser blant annet til at stadig færre av ferjene som bestilles inn til den norske ferjetrafikken bygges i Norge. Kun fire av ti ferjer bygges nå i Norge. En av ti av de andre ferjene bygges innenfor EØS, mens resten bygges utenfor Europa.

– Norsk industris styrke må vektlegges i utformingen av anbud og tildelingen av oppdrag. Det er derfor vårt klare innspill at kriterier for arbeidsvilkår og HMS må bli en del av anbudskriteriene. Videre mener vi at det bør fylles på med kapital i ordninger hvor det er kø av prosjekter som søker medfinansiering, og regjeringen må utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket fullt ut mht. andelen offentlig støtteandel, heter det videre i brevet.

De seks organisasjonene viser videre til at det i 2020 ble etablert bransjeprogram for olje og gass og for maritim sektor, og at det er viktig at disse videreføres mot 2025.

– Bransjeprogrammene har hatt stor suksess i å utvikle relevant og etterspurt etter- og videreutdanning gjennom trepartssamarbeidet, og vil bli en viktig brikke i omstillingen av næringen. Den foreløpige innretningen av bransjeprogrammet for maritim sektor innebærer en svekkelse av arbeidstakersiden som vi vil advare mot. Det er viktig at tillitsvalgte blir involvert om vi skal få på plass et tilbud som både bidrar til kompetanseheving og omstilling, understrekes det i brevet til næringsministeren.