Om Lederne

Fagforeningen for ledere og fagspesialister

Lederne er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere, fagspesialister og andre tekniske og administrative stillinger i norsk arbeidsliv. Vi jobber for å skape trygghet og verdi for våre over 17 500 medlemmer. Les mer om hvem som kan bli medlem.

 

Ledernes formål

Lederne tilbyr faglig utvikling, tilhørighet og trygghet for ledere og andre betrodde arbeidstakere i privat og offentlig sektor. I mer enn 110 år har Lederne støttet medlemmene når de trenger det. Det skal vi fortsette med. Les vår historie her. Vi skal:

   • være en fag- og samfunnspolitisk engasjert organisasjon som jobber for å fremme våre medlemmers interesser. Les mer om vårt prinsipp- og handlingsprogram her
   • aktivt medvirke til gode arbeids- og samarbeidsforhold innenfor arbeids-, organisasjons- og samfunnsliv
   • ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og kompetanseutvikling
   • arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv
   • arbeide for et høyt faglig og etisk nivå i organisasjonen og hos medlemmene
   • tilby relevante og konkurransedyktige medlemsfordeler
   • Les mer om Ledernes formål i vedtektene våre

 

Ledernes organisering

Kongressen

Ledernes øverste organ er kongressen. Den holdes hvert annet år. Her møtes representanter fra Ledernes avdelinger. På dagsorden står politiske saker og strategier. Hvert fjerde år gjennomføres valg av hovedstyre (hver avdeling velger sin representant) og forbundsleder og nestleder.

Landsmøte

Landsmøte avholdes annethvert år, i år det ikke avholdes kongress. Alle kongressdelegater innkalles til Landsmøte, hvor regnskapsrapport for siste år og hovedstyrets orientering om året som har gått fremlegges. I tillegg gjennomgås status på Ledernes handlingsprogram og andre aktuelle fag-, organisasjons- og tariffpolitiske saker.

Hovedstyre

Hovedstyret er Ledernes øverste politiske organ mellom kongressene. Hovedstyret består av 21 medlemmer; forbundsleder, nestleder, 18 medlemmer valgt av avdelingene og en ansattrepresentant.
Ledernes hovedstyre kongressperioden 2021-2025

Avdelingene

Lederne har 18 avdelinger. Avdelingene er organisert dels etter geografi og dels etter bransje og består av bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer. I dag er Lederne organisert i 13 geografiske avdelinger og 5 bransjeavdelinger.
Avdelingen skal avholde avdelingsmøte annethvert år (i kongressåret). Møtet avholdes innen 1. mars.
Avdelingene ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid. Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter og har ansvaret for at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud. Se avdelingsoversikt.

Bedriftsgruppene

Der Lederne har minst tre medlemmer kan det etableres bedriftsgrupper med egen tillitsvalgt som representerer gruppen overfor bedriften og Ledernes øvrige organer. Hver bedriftsgruppe hører inn under en geografisk avdeling eller en bransjeavdeling.
Bedriftsgruppens viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen ved drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Tillitsvalgte skal bistå det enkelte medlem i saker som vedrøres deres arbeidsforhold. Les mer om opprettelse av bedriftsgrupper.

Ledernes sekretariat

Ledernes sekretariat ledes av generalsekretær og består av 27 medarbeidere med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Stavanger.

Sekretariatet er organisert i fire seksjoner:

 • Seksjon for arbeidsliv og jus
 • Seksjon for marked og kommunikasjon
 • Seksjon for organisasjon og utvikling
 • Seksjon for administrasjon og økonomi

Kontaktinformasjon til sekretariatet

Ledernes kontrollutvalg

Ledernes kontrollutvalg velges av kongressen og skal kontrollere at kongressvedtak følges og at forbundets økonomistyring og kontroll er forsvarlig.
Kontrollutvalget avgir sin rapport til kongressen hvert annet år.

Ledernes kontrollutvalg for kongressperioden 2021-2025:

 • Leder: Trond Nakkestad, tlf.: 414 16 218
 • Medlem: Wenche Pedersen
 • Medlem: Alf Magne Foldnes
 • Varamedlem: Lillian Westvik

Visjon og syn på ledelse

Vår visjon er å bygge gode ledere. Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige – egenskaper vi ønsker av ledere på arbeidsplassen.