Om Lederne

Fagforeningen for ledere og fagspesialister

Lederne er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere, fagspesialister og andre tekniske og administrative stillinger i norsk arbeidsliv. Vi jobber for å skape trygghet og verdi for våre 16 500 medlemmer. Les mer om hvem som kan bli medlem.

Ledernes formål

Lederne tilbyr faglig utvikling, tilhørighet og trygghet for ledere og andre betrodde arbeidstakere i privat og offentlig sektor. I mer enn 110 år har Lederne støttet medlemmene når de trenger det. Det skal vi fortsette med. Les vår historie her. Vi skal:

   • være en fag- og samfunnspolitisk engasjert organisasjon som jobber for å fremme våre medlemmers interesser. Les mer om vårt prinsipp- og handlingsprogram her
   • aktivt medvirke til gode arbeids- og samarbeidsforhold innenfor arbeids-, organisasjons- og samfunnsliv
   • ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og kompetanseutvikling
   • arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv
   • arbeide for et høyt faglig og etisk nivå i organisasjonen og hos medlemmene
   • tilby relevante og konkurransedyktige medlemsfordeler
   • Les mer om Ledernes formål i vedtektene våre

   

  Ledernes organisering

  Kongressen

  Ledernes øverste organ er kongressen. Den holdes hvert annet år. Her møtes representanter fra Ledernes avdelinger. På dagsorden står politiske saker og strategier. Hvert fjerde år gjennomføres valg av hovedstyre (hver avdeling velger sin representant) og forbundsleder og nestleder.

  Landsmøte         

  Landsmøte avholdes annethvert år, i år det ikke avholdes kongress. Alle kongressdelegater innkalles til Landsmøte, hvor regnskapsrapport for siste år og hovedstyrets orientering om året som har gått fremlegges. I tillegg gjennomgås status på Ledernes handlingsprogram og andre aktuelle fag-, organisasjons- og tariffpolitiske saker.

  Hovedstyre

  Hovedstyret er Ledernes øverste politiske organ mellom kongressene. Hovedstyret består av 21 medlemmer; forbundsleder, nestleder, 18 medlemmer valgt av avdelingene og en ansattrepresentant.

  Ledernes hovedstyre kongressperioden 2021-2025

  Avdelingene

  Lederne har 18 avdelinger. Avdelingene er organisert dels etter geografi og dels etter bransje og består av bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer.  I dag er Lederne organisert i 13 geografiske avdelinger og 5 bransjeavdelinger.

  Avdelingen skal avholde avdelingsmøte annethvert år (i kongressåret). Møtet avholdes innen 1. mars.

  Avdelingene ledes av et styre valgt av og blant avdelingens medlemmer, og skal sammen med bedriftsgruppene ivareta avdelingens organisasjonsarbeid. Styret planlegger og tilrettelegger for medlemsaktiviteter og har ansvaret for at alle medlemmene i avdelingen får et godt og likeverdig medlemstilbud. Se avdelingsoversikt.

   

  Bedriftsgruppene

  Der Lederne har minst tre medlemmer kan det etableres bedriftsgrupper med egen tillitsvalgt som representerer gruppen overfor bedriften og Ledernes øvrige organer. Hver bedriftsgruppe hører inn under en geografisk avdeling eller en bransjeavdeling.

  Bedriftsgruppens viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen ved drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Tillitsvalgte skal bistå det enkelte medlem i saker som vedrøres deres arbeidsforhold. Les mer om opprettelse av bedriftsgrupper.

   

  Ledernes sekretariat    

  Ledernes sekretariat ledes av generalsekretær og består av 27 medarbeidere med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Stavanger.

  Sekretariatet er organisert i fire seksjoner:

  • Seksjon for arbeidsliv og jus
  • Seksjon for marked og kommunikasjon
  • Seksjon for organisasjon og utvikling
  • Seksjon for administrasjon og økonomi

  Kontaktinformasjon til sekretariatet

   

  Ledernes kontrollutvalg

  Ledernes kontrollutvalg velges av kongressen og skal kontrollere at kongressvedtak følges og at forbundets økonomistyring og kontroll er forsvarlig.

  Kontrollutvalget avgir sin rapport til kongressen hvert annet år.

  Ledernes kontrollutvalg for kongressperioden 2021-2025:

  • Leder: Trond Nakkestad, tlf.: 414 16 218
  • Medlem: Wenche Pedersen
  • Medlem: Alf Magne Foldnes
  • Varamedlem: Lillian Westvik

   

  Les mer om våre medlemsfordeler og meld deg inn.