Kontroll: Mann står i halvmørket med et overvåkningskamera i bakgrunnen.
SKAPER MISTILLIT

Kontrolltiltak virker mot sin hensikt

For noen ledere er kontrolltiltak og overvåkning fristende metoder å bruke, kanskje motivert av et ønske om effektivisering og flere målbare data. En fersk studie viser at det skaper mistillit og dreper motivasjon.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Sist oppdatert

Studien er gjort av forskningslederne Helge Svare og Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, og baserer seg på tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

At følelsen av å bli overvåket og kontrollert slår uheldig ut, overrasker ikke Svare og Berntstrøm. I en kronikk i Ukeavisen Ledelse, skrev de blant annet: «Å sende de ansatte signaler om at de ikke har ledelsens tillit, kan resultere i ansatte som yter dårligere. Tidligere studier har vist at mestringsfølelse og indre motivasjon gir ansatte vilje til å yte ekstra, og fører til bedre arbeidsprestasjoner».

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Lavere mestringsfølelse.

Studien viser nettopp at overvåkning går utover den indre motivasjonen, opplevelsen av tillit, og fører til lavere mestringsfølelse.

-Dette er ikke overraskende. Men vi ser at opplevelsen av å motta tillit blir stadig mer anerkjent som viktig på arbeidsplassen. Det er ikke tilstrekkelig at ledelsen stoler på sine ansatte. De ansatte må også selv kunne oppfatte denne tilliten, forklarer Bernstrøm til Dagens Perspektiv.

 

Hele 30 prosent sier at de ikke vet om e-posten deres blir overvåket, og en av fem er usikre på om telefonsamtalene på jobben blir avlyttet.

 

Mange metoder

Det er mange måter overvåkning og kontroll kan gjøres på. Studien viser at 33 prosent av de spurte har fått tidsbruken sin registrert elektronisk, 16 prosent har opplevd det samme med produktiviteten sin og elleve prosent oppgir at arbeidsgiveren har registrert hvilke nettsider de har vært innom. Hele 30 prosent sier at de ikke vet om e-posten deres blir overvåket, og en av fem er usikre på om telefonsamtalene på jobben blir avlyttet.

Ledelse basert på kontroll

Vi publiserte i vår en større artikkel om kontrollbasert ledelse. Her kommer det også fram at følelsen av manglende tillit fra lederens side kan skape store problemer, føre til sykmelding, og i verste fall at arbeidstakere opplever at eneste utvei er å bytte jobb. Det er mange måter å utøve kontroll og frata medarbeiderne arbeidslyst og mestringsfølelse på. Elektroniske verktøy behøver ikke å spille noen stor rolle. Mistillit fra ledere med liten respekt for hva gode relasjoner betyr, kan være farlig nok.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år