Lønn og lønnsforhandlinger

Lønn og lønnsforhandlinger er et sentralt tema i et arbeidsforhold og noe som naturligvis opptar mange. Lønn er i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål, som kan foregå kollektivt eller individuelt. Ved å be om en lønnssamtale har du mulighet til å påvirke lønnsfastsettelsen din.

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelser om lønn annet enn at det skal utbetales et vederlag for arbeidet som utføres. Hva som er et «fornuftig» vederlag derimot, er overlatt til partene å finne ut av. Lønn er derfor i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det er ikke nødvendigvis alltid så lett. De fleste tariffavtaler har likevel bestemmelser om lønn, lønnssamtale og lønnsforhandlinger. Dette legger noen føringer som partene må følge når lønn skal fastsettes. Dersom det ikke er en tariffavtale på arbeidsplassen, kan det også følge av virksomhetens interne retningslinjer eller arbeidsavtalen.

Kollektive lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger som gjøres med grunnlag i tariffavtaler, kan forhandles både på sentralt og lokalt nivå. Forhandlinger på sentralt nivå innebærer forhandlinger mellom avtalens parter, for eksempel frontfaget som forhandles mellom NHO og LO. Forhandlinger lokalt foregår mellom partene på bedriften, det vil si mellom de tillitsvalgte og ledelsen.

De fleste av Ledernes tariffavtaler har ingen bestemmelser om lønnsforhandlinger på sentralt nivå, og lønnsfastsettelsen foregår derfor som regel lokalt ute på arbeidsplassene. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte forhandler om rammen for lønnsoppgjøret og hvordan denne skal fordeles mellom de ansatte. Ofte er det slik at rammen deles i generelle og individuelle tillegg. Det generelle tillegget gis til alle, mens det individuelle tillegget gis til enkelte ansatte.

Forhandlingene skal gjøres med grunnlag i fastsatte kriterier og disse fremkommer som regel av den gjeldende tariffavtalen. Det er gjerne fire kriterier som går igjen:

  • Bedriftens økonomi
  • Fremtidsutsikter
  • Produktivitet
  • Konkurranseevne

Det er arbeidsgiveren som bestemmer den endelige fordelingen av potten, og det er her lønnssamtalen kommer inn i bildet.

Individuell lønnsregulering og lønnssamtale

I tillegg til kollektive lønnsforhandlinger, er det i noen av tariffavtalene nedfelt en rett til å individuelt forhandle om lønn, eller en rett til å be om en lønnssamtale. Det vil si at den enkelte arbeidstaker har en mulighet til påvirke lønnsfastsettelsen i større grad enn ved kun forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Dersom man ikke er omfattet av en slik tariffavtale, eller tariffavtale i det hele tatt, har man normalt ikke denne retten. I slike tilfeller fremkommer retten til lønnsregulering ofte i arbeidsavtalen eller personalhåndboken. Selv om arbeidsgiver ikke er forpliktet til å avholde en lønnssamtale, er det likevel ingenting i veien for å be om det.

Det individuelle tillegget gis til enkelte ansatte etter bestemte kriterier som partene har blitt enige om. Vanlige kriterier er ansvaret du har i stillingen, innsatsen du gjør, kompetansen din, og resultatene du har oppnådd. Merk at lønnssamtalen ikke er en forhandling, men en mulighet til å fortelle lederen din hvordan du leverer på disse områdene.

Noen kan synes at det er ubehagelig med en slik samtale, men den vil kunne være viktig for å synliggjøre hvilket ansvar og kompetanse du har, og hvilke resultater du mener din innsats gir. Samtidig kan du også finne ut av hva som skal til for å styrke dine muligheter til lønnsregulering senere.

 Tips til lønnssamtalen

  • Sett deg inn i hvilke kriterier du blir vurdert etter og hvordan du oppfyller dem, samt bedriftens økonomiske situasjon. Er du usikker, kan du ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen. De tillitsvalgte har ofte mer informasjon om dette.
  • Finner du relevante statistikker, kan disse være fine å bruke som et grunnlag. Husk derimot at disse ikke er en del av de kriteriene du blir vurdert etter, så ikke bruk de for «hardt».
  • Unngå ultimatumer. Ikke true med å si opp dersom du ikke mener det.
  • Husk at dette ikke er en lønnsforhandling. Fremgangsmåte og fremtoning kan være avgjørende for hvordan samtalen går. Mangler du forståelse for egen rolle eller innsats, eller opptrer som lite fornøyd og krevende, vil ikke dette telle i din favør. Det er bedre å stille spørsmål enn å kreve.
  • En lønnssamtale er ikke noen interessemotsetning. En leder er som regel interessert i å premiere, men har sine budsjettrammer å holde.
  • Det kan lønne seg å være profesjonell. Det man ikke får i år, kan man kanskje få neste år.

Lederne har utarbeidet en brosjyre hvor vi går nærmere inn på både kollektive- og individuelle lønnsforhandlinger, samt forklaringer på noen sentrale ord og uttrykk som brukes i forhandlingene. Last ned brosjyre om lønn og lønnsregulering.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. Trenger du hjelp er det kort vei til våre rådgivere, jurister og advokater. I tillegg får gode forsikringstilbud og rabatter. Se alle medlemsfordeler og meld deg inn