Hva skjer når kollegaene dine streiker?

Nedenfor finner du informasjon om hva som gjelder når Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik, eller hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

PERMITTERING VED STREIK

Dersom en gruppe ansatte i en bedrift streiker, vil bedriften ofte ha vanskeligheter med å sysselsette andre grupper på en rasjonell måte. Bedriftene har i betydelig grad anledning til å permittere ansatte i slike situasjoner. Det er regler om permittering i kapittel 8 i Hovedavtalen mellom Lederne og NHO. Disse reglene må følges for at en permittering skal være lovlig.

Drøftingsplikt

Bedriften skal drøfte med de tillitsvalgte før det gis varsel om permittering, og det skal settes opp protokoll fra drøftingsmøte. Hovedavtalens regler om varslingsfrister begynner ikke å løpe før drøftingsmøte er avholdt.

Varslingsfrister

  • Streik i egen bedrift:
    Hovedavtalens hovedregel er at permittering skal varsles av arbeidsgiver 14 dager før den trer i kraft.
    Ved fare for konflikt kan bedriften sende betinget permitteringsvarsel. Når det er gått 14 dager fra arbeidsgiver sendte det betingete permitteringsvarslet, kan bedriften iverksette permittering på kort varsel. Hovedavtalen (§ 8-5) angir ingen bestemt frist, men sier at de som permitteres skal orienteres «så lang tid forut som mulig».
  • Streik i annen bedrift:
    I slike tilfeller gjelder ikke hovedavtalens hovedregel om en varslingsfrist på 14 dager. Bedriften er imidlertid forpliktet til å varsle permitteringen så lang tid i forveien som mulig.

Arbeidstaker har krav på full lønn inntil eventuell permittering trer i kraft. I forbindelse med permittering grunnet konflikt er arbeidsgiver ikke forpliktet til å betale lønn i arbeidsgiverperioden.

Dagpenger fra NAV

Ved permittering er det viktig å straks melde fra til NAV.

Ansatte som permitteres som følge av streiken, men som ikke får fordeler av resultatet av streiken, har rett på dagpenger fra NAV. Utfallet av en streik blant medlemmer i et annet forbund vil normalt ikke påvirke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Unntak kan tenkes.

NÅR DU IKKE BLIR PERMITTERT

Arbeidstakere som ikke er i streik eller ikke blir permittert, må kunne utføre sine vanlige oppgaver i bedriften, men ikke de oppgaver som de streikende normalt utfører. Du skal ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Ledere i rett oppadgående linje kan imidlertid overta sine underordnedes arbeidsoppgaver uten at det regnes som streikebryteri.

Tradisjonelt betyr begrepet streikebryteri at arbeidsgiver leier inn uorganisert arbeidskraft for å utføre de oppgaver som de streikende normalt utfører. Det kan vanskelig oppfattes som streikebryteri hvis arbeidsgiver selv utfører oppgavene, eller deler av dem.

Les mer om reglene om for streik og konflikt her

 

(Foto: Leif Martin Kirknes)