Lønnsplikt og dagpenger

Her finner du alt du trenger å vite om lønnsplikt og dagpenger under permittering og arbeidsledighet.

Lønnsplikt og dagpenger ved permittering og arbeidsledighet

Utbruddet av koronaviruset har fått store konsekvenser for arbeidslivet i Norge. Ringvirkningene av tiltak for å begrense smitte er betydelige, og dette har resultert i et svært høyt antall permitteringer i en rekke næringer.

Siden de første (midlertidige) endringene i regelverket knyttet til permitteringer ble vedtatt i mars 2020, har disse blitt endret flere ganger. De siste endringene gjelder fra 1. juni 2021.

Her beskrives hva arbeidstakere som hovedregel har krav på ved permittering og arbeidsledighet.

Etter permitteringsvarsel er gitt (varslingsperioden) – full lønn som normalt

I varslingsperioden, fra permitteringsvarsel sendes ut til permitteringen iverksettes, som hovedregel 14 kalenderdager (unntaksvis 2 dager), skal arbeidsgiver utbetale lønn som normalt. Reglene om varsling følger av Hovedavtalen, og er upåvirket av de nye lovendringene.

Etter iverksettelse av permittering

Arbeidstakere som er permitterte fikk før 20.mars 2020 utbetalt full lønn i en arbeidsgiverperiode (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) på 15 arbeidsdager, for så å få utbetalt dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra NAV, etter en ventetid på 3 dager.

Fra og med 20. mars 2020 ble det innført midlertidige regler som ga arbeidstaker krav på lønn de første 20 dagene vedkommende var permittert. Arbeidsgiver skulle da betale lønn de 2 første dagene, mens staten betalte de neste 18 dagene inntil 6 G.

For permitteringer som ble iverksatt fra og med 1. september 2020, ble arbeidsgiverperioden satt til 10 dager. Ordningen med lønnskompensasjon fra staten ble opphevet fra samme tidspunkt.

Arbeidsgiverperioden – full lønn fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver skal altså utbetale full lønn, uten begrensning oppad til 6 G, de 10 første arbeidsdagene etter at varslingsfristen er ute og permitteringen starter. Dette omtales som arbeidsgiverperioden.

Med «arbeidsdag» menes dager hvor arbeidstaker skulle ha arbeidet og mottatt lønn, og omfatter ikke dager med arbeidsfri, f.eks. helligdager, dager som er fridager i arbeidstidsordningen, avspaseringsdager o.l.

Ved delvis permittering må graderingen «legges sammen» slik at de samlet fyller antallet arbeidsdager i arbeidsgiverperioden. Dette betyr at arbeidsgiverperioden blir 10 dager for 100 prosent permitterte, og 20 dager for 50 prosent permitterte etter de nye reglene.

Ventedager – opphevet 

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, har blitt opphevet. Dermed slipper de som blir permittert å gå 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Dette kravet er opphevet med virkning fra 19. februar 2021.

Dagpenger

Etter utløpt arbeidsgiverperiode med full lønn fra arbeidsgiver, har arbeidstaker som er minimum 40 prosent permittert og som oppfyller de alminnelige vilkårene for å få dagpenger, krav på dagpenger fra NAV. Kravet om at arbeidstaker må ha fått arbeidstiden sin redusert med minst 40 prosent for å ha rett på dagpenger gjelder fra 19. februar 2021.

Arbeidstaker som blir permittert bør registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger så snart permitteringsvarsel er mottatt.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige.

Her kan du lese mer om dagpenger ved permittering på NAV sine nettsider. 

Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan i forskrift gi adgang til å forlenge perioden permitterte har rett til dagpenger.

Slik forskrift har blitt gitt, og arbeidstakere som hadde 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, har fått forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.

Regjeringen varslet at permitteringsperioden, hvor permitterende arbeidsgiver har fritak fra lønnsplikt, utvides fra 26 uker til 52 uker fra 1. november 2020.

Midlertidig forlengelse av perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt og dagpengeperioden

Fra og med 19. februar til og med 30. september 2021 gjelder ikke begrensningen i tillatt permitteringsperiode med maksimalt 49 uker i løpet av de siste 18 månedene.

Se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvider-permitteringsperioden-til-52-uker/id2724508/

Forslag om 26-ukers permitteringsperiode

Regjeringen foreslår at maksimal permitteringsperiode, hvor arbeidsgiver vil være fritatt fra lønnsplikt, reduseres fra 49 uker til 26 uker innenfor en 18-måneders periode. Endringen vil eventuelt gjelde for nye permitteringer fra 1. juli 2021. Forslaget vil innebære at for nye permitteringer vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke medregnes i brukte permitteringsuker.

Krav til redusert arbeidstid – endres fra minimum 50 til 40 prosent

En permittering kan være hel eller delvis. Permitteringsgraden (størrelsen på arbeidstidsreduksjonen) kan påvirke om arbeidstaker vil ha rett til dagpenger.

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger har blitt endret fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent med virkning fra 19. februar 2021. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Regjeringen har i denne forbindelse uttalt at ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer», blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Reduksjonen i arbeidstid relaterer seg til den stillingsprosent arbeidstaker er ansatt i. Det kreves ikke at vedkommende er permittert i 40 prosent sett i forhold til full stilling.

Beregning av dagpengene

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært arbeidsledige har blitt oppjustert, og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G (ca. kr 300 000) og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G (ca. kr 600 000). Endringen oppheves 1. oktober 2021.

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

Adgang til å kombinere utdanning med dagpenger

Normalt har det ikke blitt gitt dagpenger til arbeidstakere som gjennomfører utdanning eller opplæring. Det er nå innført en midlertidig ordning frem til 1. juli 2021 der arbeidstaker kan kombinere utdanning eller opplæring med dagpenger. Denne ordningen er foreslått videreført til 1. oktober 2021.

Søknad om dagpenger

Arbeidstaker bør søke om dagpenger fra NAV så snart som mulig. Søknad kan sendes inn samme dag som varsel om permittering mottas. Dagpenger kan mottas tidligst fra dagen arbeidstaker både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Søknad om dagpenger skjer fortrinnsvis digitalt. Ved søknad om dagpenger, vil søker få beskjed om hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon som er nødvendig. Arbeidsavtale og permitteringsvarsel fra arbeidsgiver (som inneholder de opplysningene som NAV krever) vil ofte være tilstrekkelig.

Mange virksomheter formulerer permitteringsvarselet slik at det kan brukes både som bevis for permittering og dokumentasjon på arbeidsavtale overfor NAV.

Dokumentasjon kan ettersendes inntil 14 dager etter at søknaden er sendt.

Les mer om dagpenger på NAV sine nettsider.

Forskudd på dagpenger fra NAV

Regjeringen har vedtatt at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet som NAV skal kunne betale ut er omtrent 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger, og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet er tilgjengelig på nav.no.

Retttil dagpenger ved permittering i forbindelse med helligdager?

Helligdager og høytidsdager inngår i den totale permitteringslengden. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jule- og påskehøytiden, men NAV kan gi dispensasjon fra denne særregelen.

Ved midlertidig forskrift av 20. mars 2020 ble denne bestemmelsen opphevet slik at det nå er dagpengerettigheter som normalt selv om det er høytid, uten behov for dispensasjonssøknad fra arbeidsgiver. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.