Salgsbetingelser Lederne

Innledning 

Nedenfor følger våre standard salgsbetingelser for tjenester og varer.  Disse salgsvilkår gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Lederne til forbrukere/kunder. 

Avtalen 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.  

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.  

Partene

Selger er Lederne og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den person eller bedrift som er oppgitt i bestillingen, og betegnes i det etterfølgende som kjøper/kjøperen.

Informasjon om Lederne: 

 • Org nr. 940 469 376  
 • Adresse: Storgata 25, 0184 OSLO
 • E-post: post@lederne.no  
 • Telefon: 22 54 51 50 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for kjøperen når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestillingen er bindende for selgeren når bestillingen er bekreftet. Kjøperen bekrefter i bestillingen at vedkommende er over 18 år.  

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.  

Partenes plikter 

Før oppstart av leveransen skal kjøperen gi selgeren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for tjenesten eller varen som skal leveres.   

Kjøperen er ansvarlig for å gi selgeren skriftlig informasjon som er relevant for selger å vite i forbindelse med leveranse av vare eller tjeneste.  

Betaling 

Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med VIPPS eller faktura.  

Selgeren kan kreve betaling for tjenester fra det tidspunkt den er bestilt fra kjøper.  

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

Levering 

Levering er skjedd når kjøperen har benyttet seg av tjenesten / deltar på et kurs eller arrangementet. Dato for kurs og arrangementer vil fremkomme på påmeldingssidene.  

Følgende vilkår gjelder for deltagelse på kurs og arrangementer i regi av Lederne: 

 • Påmelding og betaling gjøres via Ledernes påmeldingssystemet lederne.pameldingssystem.no. Deltagere får en bekreftelse på e-post etter påmelding. Ta vare på e-posten som kvittering for betalt deltakeravgift.    
 • Deltagere plikter å gjøre seg kjent med vilkår for deltagelse og beskrivelsene til hvert kurs/arrangement. Ved kjøp av våre tjenester anser vi at du har akseptert våre vilkår tilknyttet deltagelse på kurs/arrangement   
 • Deltagere er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger og informere om særlige hensyn for deltagelse på kurs og arrangementer (som spesielle behov, allergier, o.l.). 
 • Lederne vil understreke at deltagelse på kurs/arrangementer skjer på deltagernes eget ansvar. Lederne påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har forsikringsordninger som dekker slike skader.  
 • Hvis en deltager må forlate et kurs/arrangement, er Lederne ikke ansvarlig for eventuelle kostnader kostnader som følge av det. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av deltakeravgiften.
 • Alle deltagere blir automatisk mottakere av nyhetsbrev fra Lederne.  

 

Ved påmelding til et åpent kurs (klasseromskurs eller webinar) eller arrangementer hos Lederne, gjelder følgende avbestillings– og endringsregler:

 • Avmelding må skje skriftlig via e-post eller gjennom påmeldingssystemet senest 14 dager før oppstart. Deltakeravgift refunderes i dette tilfellet i sin helhet.  
 • Ombooking eller endring av deltakelse kan gjøres skriftlig via e-post eller gjennom påmeldingssystemet inntil 14 dager før oppstart. 
 • Avmeldinger eller endringer etter 14 dager før oppstart gir ikke rett til refusjon. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding. 
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse et kurs/arrangement og endre sted for gjennomføring. Ved avlysning, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart/arrangement. Betalt deltakeravgift refunderes i så tilfelle. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer som følge av forhold utenfor vår kontroll.
 • Lederne er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs/arrangement. 

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.  

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.  

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig via angrerettsskjema. 

Ved kjøp av enkeltstående varer og tjenester vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) og tjenester er levert. 

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varere og tjenester, løper fristen fra dagen etter første vare er mottatt eller tjeneste levert.  

Består kjøpet av flere leveranser / tjenester, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.  

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.  

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.  

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.  

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.  

Last ned angrerettskjema her 

Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter 

Dersom selgeren ikke leverer i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold  til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.  

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.   

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.  

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen eller tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen eller tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Om kjøper ikke er fornøyd med kurset eller arrangementer, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til kurs@lederne.no. Vi vil bekrefte tilbake til deg at din henvendelse er mottatt og følge opp saken i løpet av kort tid. Klagen behandles av arrangøransvarlig i samråd med evt. leverandører (f.eks. kursholder). Om klagen tas til følge, får du refundert hele eller deler av kursavgiften uten rentegodtgjørelse. 

For øvrige henvendelser kan vi kontaktes per telefon 21 54 51 50 eller send en e-post til post@lederne.no. 

Personopplysninger 

Vi behandler i utgangspunktet bare person- og firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kjøper. I noen tilfeller behandler vi person- og firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.