Arbeidsrettslig bistand

Lederne tilbyr arbeidsrettslig bistand til sine medlemmer. Dette omfatter juridiske spørsmål vedrørende medlemmenes egne arbeids- og ansettelsesforhold.

Hjelp til arbeidskontrakt, stillingsendringer og oppsigelse

Medlemmer kan for eksempel få hjelp til å vurdere en arbeidskontrakt, respons på en advarsel, spørsmål rundt arbeidstid og lovligheten av kontrolltiltak. Videre gir vi bistand i forbindelse med stillingsendringer, oppsigelse og annen avvikling av arbeidsforholdet.

Spørsmålet eller saken må ha oppstått etter innmelding i Lederne, og lengden på medlemstiden vil kunne være avgjørende for omfanget av bistanden som gis. Se nærmere om karensbestemmelser nedenfor.

Utgangspunktet er at alle medlemmer kan få sin individuelle sak vurdert. Det er likevel ingen som har et ubetinget krav på rettshjelp, og rett til gratis bistand fra rådgiver, jurist eller advokat vil vurderes konkret ut fra flere kriterier. I noen tilfeller støtter vi et medlem ved å bringe en eventuell tvist inn for domstolen. Vurderingen av om slik støtte skal innvilges vil blant annet ta utgangspunkt i sjansene for å vinne frem, sakens betydning for medlemmet og/eller hvorvidt saken er av prinsipiell betydning.

Følgende karensbestemmelser gjelder

  • I alle tilfeller må saken ha sin opprinnelse etter innmelding i Lederne. Spørsmålet/tvisten saken gjelder må med andre ord ha oppstått i medlemstiden.
  • Første måneds kontingent må være betalt før det gis juridiske råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
  • Det kreves minimum tre måneders medlemskap (fullt betalende medlem i tre måneder) før Lederne iverksetter saksbehandling / stiller rådgiver til disposisjon i individuelle saker.
  • Det kreves minimum seks måneders medlemskap (fullt betalende medlem i seks måneder) for å få fri advokatbistand i individuelle saker.
  • Eventuelt søksmål i individuelle saker forutsetter 12 måneders medlemskap (fullt betalende medlem).
  • Det skal utvises skjønn som kan gi grunnlag for unntak fra karenstiden. Ved arbeidsrettslige spørsmål, skal i første omgang lokal tillitsvalgt kontaktes.

Utskriftsvennlig versjon

Dersom det ikke er tillitsvalgt på arbeidsplassen, kontaktes Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus på e-post arbeidsrett@lederne.no eller tlf. 23 68 86 86.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler