Arbeidsliv – reell medbestemmelse for alle

Det norske arbeidslivet skal være tuftet på prinsippet om de ansattes rett til reell medbestemmelse og innflytelse.
Trepartssamarbeidet er nødvendig for å sikre et konstruktivt samarbeid for et bedre arbeidsliv også i fremtiden. Lederne vil derfor fortsatt bidra sterkt til å videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen gjennom å jobbe for at flere arbeidstakere organiserer seg.

Lederne mener at hovedlinjene i dagens arbeidsmiljølov skal bestå. Endringer i denne loven skal forankres gjennom trepartssamarbeidet. Gjensidig tillit og medbestemmelse er en forutsetning for fleksibilitet. Behovet for fleksibilitet skal ikke gå på bekostning av arbeidstakeres interesser.

Lederne ønsker et arbeidsliv med frihet under ansvar og høy grad av selvstendighet. Tillitsbasert ledelse er en forutsetning for et godt og inkluderende arbeidsliv, og krever arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte får brukt sine evner og sin kompetanse på best mulig måte. Dette forutsetter en positiv holdning til teknologi og digitalisering hos både arbeidstakere og arbeidsgivere. Alle skal gis hjelp og mulighet til å omstille seg i et arbeidsliv preget av rask utvikling.

Lederne tror på et samfunn med små forskjeller. Alle skal sikres økonomisk trygghet gjennom rettferdige og tydelige lønnssystemer som anerkjenner formell kompetanse og erfaring. Pålagt merarbeid, ut over normal arbeidstid/uke, må godtgjøres og forankres i arbeidsavtale. Et bærende prinsipp skal være pensjon fra første krone uansett arbeidstid, lønnsstørrelse og stillingsandel. Lederne mener hovedregelen skal være faste stillinger. Det skal brukes minst mulig innleie og midlertidige stillinger.