Arbeid og ferie i permitteringsperioden

Kan den ansatte arbeide for arbeidsgiver mens man er permittert, og har man krav på å ta ut ferie?

Foto
iStock
Dato

Kan arbeidstaker jobbe for arbeidsgiver i permitteringsperioden?

Arbeidsgiver plikter å tilbakekalle de ansatte til arbeid så snart det er mulighet for sysselsetting. Selv om behovet for arbeidskraft kun varer en begrenset periode, plikter de ansatte å stille på arbeid.

Arbeidstakere kan utføre korte arbeidsoppdrag i inntil seks uker i permitteringsperioden. Arbeidstaker må gi informasjon om antall timer som er arbeidet til NAV, da arbeidsgiver skal betale lønn for disse timene. Dersom arbeidstaker arbeider underveis i permitteringsperioden, vil ikke permitteringsperioden forlenges tilsvarende.

Dersom arbeidsoppdraget varer lengre enn seks uker må arbeidsgiver gi nytt varsel og betale nye lønnspliktdager for å kunne permittere ansatte videre.

Dersom arbeidsgiver ønsker den ansatte tilbake på jobb før permitteringsperioden har løpt ut, vil vedkommende være forpliktet til å møte på arbeidet igjen på kort varsel. Hva som ligger i kort varsel må vurderes konkret, men det er som utgangspunkt antatt en til to dager.

Kan arbeidstaker ta annet arbeid i permitteringsperioden?

En arbeidstaker som mottar dagpenger fra NAV har i utgangspunktet plikt til å ta annet arbeid i denne perioden. Kravet til å være aktiv jobbsøker gjelder i utgangspunktet også for de som er permittert. Det antas at NAV ikke vil stille altfor høye krav til den enkelte slik situasjonen er nå, men det ligger altså i dette at det vil være adgang til å ta annet arbeid dersom noen ønsker dette. Hvis det er snakk om delvis permittering, bør arbeidsgiver også forsøke å legge til rette for at dette kan kombineres med annet arbeid, avhengig av varigheten av permitteringen.

Det må likevel tas hensyn til at arbeidsforholdet består i permitteringsperioden, og det er en forutsetning at arbeidstaker skal tilbake på arbeid når forholdene har bedret seg. Lojalitetshensyn vil tilsi visse begrensninger knyttet til hva slags arbeid den permitterte kan ta, herunder arbeid i konkurrerende virksomheter, og også hvordan vedkommende bør forholde seg til sin opprinnelige arbeidsgiver.

Dersom den permitterte får midlertidig arbeid et annet sted i permitteringsperioden, er det viktig at ny arbeidsgiver får beskjed om hvordan situasjonen er og at den permitterte kan bli kalt tilbake til opprinnelig arbeidsgiver på kort varsel. Arbeidstakers plikt til å møte på arbeidet etter beskjed fra opprinnelig arbeidsgiver, innebærer også at annet arbeid i permitteringsperioden må være av midlertidig art og med ubestemt tidsavgrensning.

Inntekt fra arbeid i permitteringsperioden vil avkortes mot dagpengene fra NAV.

Ferieavvikling under permittering

Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt under permittering, i hvert fall når det gjelder ferie som allerede er avtalt før permitteringen varsles. Partene kan imidlertid bli enige om å flytte ferien etter de reglene som ferieloven setter.

Feriefravær stopper for øvrig virkningen av permitteringen både når det gjelder eventuell betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn. Den tiden det avvikles ferie inngår således ikke i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker. I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien.

 

 

 

Publisert i Karriere