Fire kollegaer sitter rundt et bord. Businessmann delegerer opggaver
Lederegenskap

Kunsten å delegere ansvar til andre

Sliter du med å slippe kontrollen og jobber i stedet døgnet rundt, eller klarer du å overlate ansvar til andre? – Delegering er nøkkelen til effektivt lederskap, fastslår psykolog Henning Bang.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Felles for alle ledere er forventingen om at de skal produsere resultater utover deres individuelle kapasitet.

– Noen løser dette ved å bli arbeidsnarkomane og får ulike psykosomatiske stressproblemer. Andre kan kunsten å delegere. De utfører ikke arbeidsoppgavene selv, men administrerer andre som gjør dem. Å delegere er ikke en evne vi er født med – det er en ferdighet hvem som helst kan lære seg, sier førsteamanuensis Henning Bang ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Bli en enda bedre leder med medlemskap i Lederne!

Meld deg inn her.

Delegering innebærer å oppnå resultater gjennom andres anstrengelser.

– Som leder gir du medarbeiderne ansvar for å oppnå et bestemt resultat. Du gir den myndigheten de trenger for å ivareta dette ansvaret. En klassisk feil mange ledere gjør er å delegere ansvaret for en oppgave uten den beslutningsmyndighet, fullmakt, makt og frihet som skal til for å utføre den, sier han.

 

En klassisk feil mange ledere gjør er å delegere ansvaret for en oppgave uten den beslutningsmyndighet, fullmakt, makt og frihet som skal til for å utføre den.

Henning Bang, psykolog

Store gevinster

Mange ledere kvier seg for å delegere fordi de ikke har tillit til at medarbeideren klarer å utføre oppgaven tilfredsstillende.

– Da bør du spørre deg selv om det er nødvendig at oppgaven utføres akkurat slik du selv gjør det, eller om det kan være godt nok om den blir gjort slik medarbeideren gjør? Det er viktig å huske at tett oppfølging og kontroll kan redusere feil og unøyaktigheter, påpeker Bang.

Har du fått med deg dette boktipset, som gjør deg flink til å delegere?

Tid er en begrenset ressurs, ikke minst for ledere. Sliter du med å overlate ansvar til andre ender du gjerne opp med å bruke unødvendig tid på oppgaver som like gjerne kan utføres av dine medarbeidere. Dermed får du ikke brukt din kompetanse og erfaring der den kommer best til nytte.

– Som for enhver annen ferdighet kreves det trening for å bli god på delegering. For mange ledere innebærer dette en annen bruk av tiden enn de har vært vant med. Dette tar tid og kan kjennes vanskelig i starten, men gevinstene er likevel såpass store at det uten tvil er verdt å ikke gi opp, sier Bang.

Boken «Å nå mål gjennom andre» kan være et godt hjelpemiddel for å bli god til å delegere!

Uforløst potensial

Delegering kan gi store fordeler til både lederen, medarbeiderne og bedriften hvis det gjøres på en fornuftig måte. Likevel er det forbausende mange ledere som tviholder på kontrollen over unødvendig mange arbeidsoppgaver.

– Det er liten tvil om at det ligger et uforløst effektivitetspotensial i denne lederferdigheten. Delegering, altså det å skape resultater gjennom andre, er på mange måter selve essensen i god ledelse, sier Henning Bang.

Les også: -En god leder løfter og legger til rette 

Hvilke oppgaver kan delegeres?

Lag en liste over dine arbeidsoppgaver, og klassifiser dem i følgende kategorier:

 • Oppgaver du gjøre selv.
 • Oppgaver du bør gjøre selv, men som kan delegeres hvis nødvendig.
 • Oppgaver du kan gjøre selv, men som du bør delegere.
 • Oppgaver du delegere.

Oppgaver som kan være lurt å delegere:

 • Oppgaver som kan utføres bedre av en kollega: Det kan være fordi den underordnede har mer kunnskap og ferdigheter på området, sitter nærmere problemet, eller fordi lederen rett og slett ikke har tid til å utføre oppgaven skikkelig.
 • Oppgaver som er relevante for kollegaens utvikling og karriere: Spesielle prosjekter som krever at kollegaen må strekke seg for å få til en utfordrende oppgave, og selv må ta initiativer og løse problemer som oppstår underveis.
 • «Passe vanskelige» oppgaver: Oppgaver som er utfordrende for kollegaen, men ikke så vanskelige at vedkommende sannsynligvis mislykkes.
 • Både morsomme og kjedelige oppgaver: Noen ledere beholder alle de spennende arbeidsoppgavene selv og delegerer bare bort de kjedelige oppgavene. Andre lider av et martyrkompleks og utfører selv alle de kjedelige oppgavene. Kunsten er å finne en god balanse.
 • Oppgaver som ikke er sentrale for lederrollen: Oppgaver som er symbolsk viktige eller som er sentrale for lederrollen bør ikke delegeres. En del ledere tar medarbeidere med på innledende diskusjoner av neste års planer og strategier, men fatter den endelige beslutningen om strategiene selv eller i samarbeid med ledere på et høyere nivå.

Tips for å delegere

 • Spesifiser ansvarsområdet og de ønskede resultatene klart og tydelig.
 • Sørg for at medarbeideren har myndighet som skal til for å utføre oppgaven, og spesifiser hvor grensene går for hva vedkommende kan foreta seg på egenhånd.
 • Spesifiser hvordan oppfølging og rapportering skal foregå.
 • Forsikre deg om at medarbeideren aksepterer sitt nye ansvarsområde.
 • Informer andre som berøres, om hvem som nå har myndighet til å utføre de oppgavene du selv har hatt tidligere.
 • Følg opp utviklingen i arbeidet.
 • Sørg for at medarbeideren mottar eller har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å ivareta det nye ansvarsområdet.
 • Gi støtte og hjelp, men unngå «reversert delegering».
 • Sørg for at feil blir gjort til en læringsmulighet.

 

Publisert i Karriere, Ledertips, Ukens sak
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 190 kr/mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler kr. 300 pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år kr. 600 pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettigetmed inntil 5800 kr/år.