Frøydis V. Løvdal, Stein Zander og Elma Jakupovic står sammen og titter i kamera
Gyldig kontrakt

Har du dobbeltsjekket at du har lovlig arbeidskontrakt?

Hvor nøye sjekker du arbeidskontrakten før du takker ja til en ny jobb? Og har du vurdert å få en jurist til å se på den? Det kan lønne seg.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Chris Aadland
Dato

Har du fått ny jobb og skal skrive kontrakt, er det lurt å sjekke om arbeidskontrakten holder vann.

–Det finnes mange rare og mangelfulle ansettelseskontrakter som blant annet regulerer forhold de ikke skal. Vi kan kvalitetssikre at avtalen er korrekt, men det må selvsagt skje før den signeres, sier advokat Frøydis Vandvik Løvdal.

Hun er en av fire personer i Ledernes fagjuridiske avdeling, hvorav tre har juridisk kompetanse. De bistår tillitsvalgte, rådgivere og medlemmer av Lederne i deres rolle som arbeidstakere.

 

Det er ikke alle saker som skal løses juridisk, noen ganger handler det om å finne et kompromiss som begge parter kan leve med.

Stein Zander

Vil finne et kompromiss

– Det å bistå medlemmene i saker hvor de opplever utfordringer på arbeidsplassen er en av Ledernes kjernevirksomheter, sier leder i avdelingen, Stein Zander.

Lederne følger hovedavtalens prinsipp om at saker skal forsøkes å løses lokalt.

– I tilfeller hvor tillitsvalgt eller rådgiver ikke klarer å løse saken med arbeidsgiver lokalt, havner sakene hos oss. I tillegg til avdelingen vår har vi avtale med to advokatfirmaer, noe som sikrer at vi til enhver tid har kapasiteten og ressursene som er nødvendige, sier Zander.

Han nevner blant annet saker som gjelder ferie, sykelønn, sykefravær eller tilrettelegging av arbeidet i forhold til livs- eller helsesituasjon som saker man kan få juridiske råd til.

– Vi dekker hele det brede spekteret av saker hvor det kan oppstå utfordringer i et arbeidsforhold. Vi er løsningsorienterte og opptatt av ikke å eskalere konflikter. Det er ikke alle saker som skal løses juridisk, noen ganger handler det om å finne et kompromiss som begge parter kan leve med, sier Zander.

Frøydis V. Løvdal, Stein Zander og Elma Jakupovic står sammen utendørs.
Frøydis Vandvik Løvdal (t.v.), Stein Zander og Elma Jakupovic i Ledernes fagjuridiske avdeling hjelper medlemmer i saker hvor de opplever utfordringer på arbeidsplassen.

Åpne og ryddige prosesser

2015 og 2016 har vært krevende år for fagjuridisk avdeling, fordi mange av Ledernes medlemmer jobber innen olje-, gass- og leverandørindustrien.

– Det har vært mange store omstillings- og nedbemanningsprosesser i denne bransjen, og vårt hovedfokus er å sikre gode og riktige prosesser. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker at disse prosessene skal ha en bred tilnærming der man ser på hele virksomheten når man skal velge hvem som blir berørt, sier Zander.

Det finnes flere eksempler på bedrifter som innskrenker utvelgelseskretsene til å gjelde enkelte prosjekter eller kontrakter en har mistet.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg og få mer informasjon om medlemskapet.

– Da blir ofte alle ansatte i det prosjektet eller kontrakten ansett som overtallige, uavhengige av ansiennitet og sosiale forhold, og det vil kunne gi ganske urimelige resultater. Vi er opptatt av at kriteriene for utvelgelsesprosessen skal være mest mulig objektive. Ansiennitet er et av de mest objektive kriteriene, og vårt ståsted er at det skal vektlegges tungt, legger han til.

I noen tilfeller har Ledernes jurister klart å få virksomheter til å endre utvelgelseskretser og kriterier i nedbemanningsprosesser. De har fått bedriftens ledelse til å innse at den prosessen de har lagt opp til vil kunne føre til urimelige resultater, og har oppfordret til åpne, ryddige og ordentlige prosesser.

– Når de forstår at vi kan være villige til en eventuell rettslig oppfølging har de sett at risikoen ved å gjennomføre den prosessen de har planlagt kan være stor, tilføyer Zander.

Tidlig stadium

Et eksempel på en sak som er tatt helt til topps er den såkalte «Postensaken», hvor Ledernes advokater har støttet Kjersti Myrjord gjennom flere rettsrunder fordi hun mente utvelgelseskretsen hun ble vurdert i var for snever i en nedbemanningsprosess i Posten.

– Vi tapte i tingretten, anket, og vant i lagmannsretten. I løpet av mars faller dommen i Høyesterett. Denne saken er et eksempel på at vi er villige til å forfølge en prosess vi mener er urimelig i flere år, sier Zander.

En del virksomheter velger å kjøre sine nedbemanningsprosesser gjennom fristilling av de ansatte, slik at de må søke stillingen sin på nytt.

– Det er vi skeptiske til og vi har opplevd en økning i slike saker de siste årene. Det er viktig at vi kommer inn på et tidlig stadium, slik at vi kan bistå våre tillitsvalgte til å påvirke hva slags prosesser bedriften velger å kjøre, sier Frøydis Vandvik Løvdal.

 


 

Juridisk bistand for medlemmer i Lederne:

 • Juridisk bistand i alle saker som omfatter deres arbeidsforhold.
 • Ingen krav til egenandel.
 • Tilgang til juridisk oppslagsverk.
 • Mulighet for dekning av kostnader ved rettssaker.
 • Alle medlemmer og deres nære familie har i tillegg rett til 15 timer gratis privatjuridisk hjelp til alle juridiske spørsmål unntatt arbeidsrett, strafferett og næringsforhold.
Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.