Permittering og oppsigelse

Hva skjer med arbeidsgivers lønnsplikt ved oppsigelse i forbindelse med permittering?

Foto
iStock
Dato

Oppsigelse fra arbeidsgiver

· For arbeidstakere som har blitt sagt opp/sies opp av arbeidsgiver, har arbeidsgiver lønnsplikt i oppsigelsestiden

Dersom det er arbeidsgiver som sier opp arbeidsforholdet, vil hovedregelen være at lønnsplikten består i hele oppsigelsesperioden, slik den fremgår av arbeidsavtalen eller arbeidsmiljøloven, uavhengig av når oppsigelse gis (både før og under permittering), og om det er arbeid å tilby eller ikke. Arbeidstakeren har da i utgangspunktet en rett og plikt til å gjenoppta arbeidet i oppsigelsesperioden.

I Hovedavtalen er det åpnet for at arbeidstaker ved oppsigelse i permitteringsperioden fritas for arbeidsplikt i permitteringsperioden dersom vedkommende har etablert et nytt arbeidsforhold. Arbeidsgivers lønnsplikt bortfaller da tilsvarende.

 

Oppsigelse fra arbeidstaker

· For arbeidstakere som har sagt opp selv, før permitteringsvarsel er mottatt, har arbeidsgiver lønnsplikt i oppsigelsestiden

Hvis arbeidstaker selv sier opp sin stilling før permitteringsvarsel er gitt, skal vedkommende etter vårt syn arbeide ut oppsigelsestiden og har krav på lønn fra arbeidsgiver. Dette følger også av NHO sine kommentarer til Hovedavtalen med LO. For disse tilfellene gjelder alminnelige arbeidsrettslige og kontraktsrettslige regler, herunder reglene om oppsigelse og oppsigelsestid. Permittering er en midlertidig suspensjon av arbeidsavtalen, og passer ikke i en situasjon hvor arbeidsavtalen er sagt opp.

·  For arbeidstakere som har sagt opp selv, etter at permitteringsvarsel er mottatt, har arbeidsgiver kun lønnsplikt i arbeidsgiverperioden

Hvis arbeidstaker selv sier opp etter at permitteringsvarsel er gitt, skal arbeidsgiver betale lønn fram til permitteringen er iverksatt og ut arbeidsgiverperioden (to dager etter at permitteringen er iverksatt). Deretter må det fremmes krav om dagpenger overfor NAV.

Dersom arbeidstaker sier opp uten rimelig grunn, vil vedkommende kunne miste retten til dagpenger i et begrenset tidsrom, vanligvis 12 uker. Permittering er i seg selv ingen rimelig grunn til å si opp en arbeidsavtale.

·   Oppsigelse med 14 dagers varsel

Etter at arbeidsgivers lønnspliktdager er over, kan arbeidstaker som er permittert si opp med 14 dagers varsel. Oppsigelsen gjelder fra datoen den er arbeidsgiver i hende. Arbeidstaker må påregne arbeidsplikt hvis det er arbeid i bedriften. Hvis ikke, faller arbeidsplikt og lønnsplikt bort.

14 dagers frist gjelder også for delvis permitterte.

Mange tariffavtaler gir permitterte rett til å si opp med umiddelbar virkning. Det følger av Hovedavtalen at arbeidstakere som er permittert utover tre måneder og inntil videre, og sier opp for å gå over i annet arbeid, kan fratre uten oppsigelsesfrist.

Kan en arbeidstaker som har inngått sluttavtale med arbeidsgiver permitteres?

En arbeidstaker som i henhold til sluttavtalen er i oppsigelsestid kan ikke permitteres. Arbeidsgiver vil under enhver omstendighet ha lønnsplikt i henhold til sluttavtalen.

Permittering vil heller ikke ha innvirkning på utbetaling av avtalt etterlønn, det vil si kompensasjon etter at arbeidsforholdet har opphørt (opphørstidspunktet). Arbeidsgiver må forholde seg til sin avtalerettslige forpliktelse, som vanligvis innebærer at partene etter signering av sluttavtalen ikke kan rette ytterligere krav mot hverandre.

 

Publisert i Karriere