Betingelser

Vilkår for medlemskap i Lederne

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET

Medlemskapet er gyldig når du har akseptert medlemsbetingelsene og når innmeldingen er godkjent av Lederne. Medlemskontingent må betales fortløpende. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 3 måneder, vil bli strøket.

Du forplikter deg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold/studier ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at du ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.

Du må informere Lederne om endringer i arbeidssituasjon som kan gi rett til endret kontingent. Innbetalt kontingent, eldre enn 3 måneder, refunderes ikke. Studenter som avbryter studier plikter å melde fra om dette.

Endringer kan gjøres via «Min side» eller ved å sende en e-post til post@lederne.no.

MEDLEMMENES RETT TIL JURIDISK BISTAND

Arbeidsrettslig bistand

Lederne tilbyr bistand til spørsmål vedrørende medlemmenes arbeids- og ansettelsesforhold.

Følgende vilkår gjelder:

  • I alle tilfeller må saken ha sin opprinnelse etter innmelding i Lederne. Spørsmålet/tvisten saken gjelder må med andre ord ha oppstått i medlemstiden.
  • Første måneds kontingent må være betalt før det gis juridiske råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
  • Det kreves minimum tre måneders medlemskap (fullt betalende medlem i tre måneder) før Lederne iverksetter saksbehandling/stiller rådgiver til disposisjon i individuelle saker.
  • Det kreves minimum seks måneders medlemskap (fullt betalende medlem i seks måneder) for å få fri advokatbistand i individuelle saker.
  • Eventuelt søksmål i individuelle saker forutsetter 12 måneders medlemskap (fullt betalende medlem). Vurderingen av om slik støtte skal innvilges vil blant annet ta utgangspunkt i sjansene for å vinne frem, sakens betydning for medlemmet og/eller hvorvidt saken er av prinsipiell betydning.

Privatjuridisk bistand

Du som medlem og dine nærstående har krav på inntil 15 timer gratis privatjuridisk bistand. Det er en forutsetning at du har vært fullt betalende i de siste seks månedene før advokat kontaktes, og at tvisten saken gjelder har oppstått i medlemstiden.

Privatjuridisk bistand tilbys hos Ledernes samarbeidspartner Advokatfirmaet Norman & Co. Se nærmere informasjon om omfanget av Ledernes juridiske bistand på www.lederne.no.

PERSONVERN

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i Ledernes medlemsdatabase.

Personopplysninger som Lederne får tilgang til som følge av ditt medlemskap vil bli behandlet i henhold til personopplysningslovens bestemmelser.

Ved innmelding formidler vi nødvendige kontaktopplysninger til Ledernes samarbeidspartnere for å sikre at du får medlemsfordeler som er inkludert i medlemskapet, samt får god informasjon om hvilke medlemsfordeler du kan benytte.

På «Min side» kan du se og endre opplysninger vi har lagret om deg.

Se vår personvernerklæring på www.lederne.no/personvern, hvor vi forklarer hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan opplysningene blir brukt og hvilke rettigheter du har vedrørende innhentede personopplysninger.

AVSLUTNING AV MEDLEMSKAP

Utmelding av Lederne skal gjøres via skjema på «Min side». Medlemskapet vil løpe ut inneværende måned etter at utmelding er mottatt. Unnlatt betaling av kontingent til Lederne gjelder ikke som utmelding.

Forsikringer som betales gjennom medlemskontingenten vil opphøre så snart kontingenten ikke er betalt. Eventuelle frivillige forsikringer som betales utenom, vil vare frem til forfall. Etter forfall vil ny faktura komme uten Ledernes rabatt.

ENDRING AV VILKÅR

Lederne forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles via www.lederne.no.