Privatrettslig bistand

Ledernes medlemmer tilbys privatjuridisk bistand hos advokatfirmaet Norman & Co. Ordningen gjelder ikke for studentmedlemmer.

Medlemmet og dennes nærstående (se nedenfor) har rett til inntil 15 timer gratis juridisk bistand innen alle saksområder hvor vedkommende som privatperson er part i saken, unntatt:

  • Arbeidsrett (juridisk bistand etter egne retningslinjer)
  • Straffesaker (med unntak for førerkortbeslag)
  • Saker knyttet til næringsvirksomhet (næringsbeskatning)

Det gis råd og bistand innen de fleste rettsområder, for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter og fast eiendom m.m.

Som «nærstående» regnes medlemmets ektefelle/registrert partner/samboer. Samboer må ha vært registrert på samme adresse i folkeregisteret som medlemmet i minst 2 år eller ha felles barn. Utover dette dekkes saker hvor barn av et medlem er part, forutsatt at barnet er under 18 år.

Ordningen forutsetter:

  • at medlemmet har vært medlem av Lederne i de siste 6 – seks – månedene før advokat kontaktes, og
  • at tvisten saken gjelder har oppstått i medlemstiden.
  • Ordningen forutsetter også bruk av advokatfirmaet Norman & Co, slik at enhver annen bruk av advokat ikke kan søkes dekket av Lederne i ettertid for eksempel grunnet manglende kunnskap om ordningen, eller for bruk av annen advokat av praktiske årsaker eller ønske.
  • Det er videre en forutsetning at saken reguleres av norsk rett og går for norske domstoler.

Spørsmål og henvendelser rettes til Norman & Co på lederne@norman-co.no. I e-posten må du oppgi navn, telefonnummer, medlemsnummer og en kort beskrivelse av saken. Eventuell dokumentasjon må vedlegges. Dersom du ikke har fått svar innen to virkedager, kan Norman & Co kontaktes på telefon 22 12 11 80.

Se fullstendige vilkår for privatjuridisk bistand