Privatrettslig bistand

Ledernes medlemmer tilbys privatjuridisk bistand hos advokatfirmaet Norman & Co. Ordningen gjelder ikke for studentmedlemmer.

Det gis råd og bistand innen de fleste rettsområder – for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m. Medlemmet og dennes nærstående har krav på inntil 15 timer gratis juridisk bistand innen alle saksområder hvor vedkommende som privatperson er part i saken, unntatt:

  • Arbeidsrett (juridisk bistand etter egne retningslinjer)
  • Oppdrag som offentlig forsvarer
  • Saker knyttet til næringsvirksomhet (næringsbeskatning)

Som «nærstående» regnes medlemmets ektefelle/registrert partner/samboer. Samboer må ha vært
registrert på samme adresse i folkeregisteret som medlemmet i minst 2 år eller ha felles barn. Utover dette dekkes saker hvor barn av et medlem er part, forutsatt at barnet er under 18 år.

Ordningen forutsetter (karensbestemmelser):

  • At medlemmet har vært medlem av Lederne i de siste 6 – seks – månedene før advokat kontaktes.
  • At tvisten saken gjelder har oppstått i medlemstiden

Se øvrige vilkår for privatjuridisk bistand