Likestilling og mangfold – deltagelse for alle

Mangfold i arbeidsstyrke og lederteam gir bedre beslutninger og bedre resultater. Utgangspunktet for lønnsdannelse skal være lik lønn for likt arbeid. Et inkluderende arbeidsliv legger til rette for likestilling og mangfold blant arbeidstakere, uansett bakgrunn. Diskriminering skal ikke tolereres.

Alle skal sikres reell deltagelse, og like muligheter. Bruk av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, må styrkes. Lederne mener det er viktig med et arbeidsliv som legger til rette for å vedlikeholde og utvikle eldre arbeidstakeres ressurser og kompetanse.

Det er viktig å opprettholde en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv i alle livets faser. Bruk av fleksible arbeidstidsordninger er ett virkemiddel i denne forbindelse. Lederne vil arbeide for at slike rettigheter tariffestes.